LIST PASTERSKI BISKUPA PŁOCKIEGO

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w jednej wierze w Chrystusa!

Ojciec Święty Franciszek ustanowił mnie biskupem diecezjalnym w Płocku, to znaczy, że zlecił mi odpowiedzialność za Wasze zbawienie, zbawienie ludzi żyjących na terenie tej prastarej diecezji. Decyzję Papieża przyjąłem z wiarą i posłuszeństwem, które rozumiem, nie jako pozbawienie mnie własnego zdania, ale jako szczytową formę wolności, w której oddaję własną wolność na służbę budowania Królestwa Bożego.

Jeden z wielkich filozofów mawiał: „To co najważniejsze dokonuje się w spotkaniu”. Pan Bóg otwiera przed nami szansę spotkania, byśmy dzielili się doświadczeniem wiary, które mamy w sobie. Zdaję sobie sprawę, że jako biskup diecezji płockiej mam dzielić się z Wami moim doświadczeniem Boga, z niego mam czerpać inspirację do pracy pośród Was. Chcę będąc z Wami „pachnieć” Chrystusem. Ale równocześnie potrzebuję Waszego doświadczenia Boga. Powiem jasno: jako Wasz biskup chciałbym radować się Waszą wiarą, Waszą religijnością i pobożnością. Jest mi to potrzebne, chcę karmić się Waszym doświadczeniem Boga. Krótko jestem z Wami, ale już teraz dziękuję Panu Bogu za to, co przeżyłem spotykając się w wielu miejscach z różnymi osobami.

Staję przed Wami w pokorze, świadom moich słabości i niedoskonałości. Wiem, że urząd biskupa związany jest z autorytetem w Kościele. Jestem jednak głęboko przekonany, że jeśli nie stanie za urzędem styl mojego życia jako człowieka, katolika, kapłana i biskupa, nie obroni mnie autorytet urzędu. Proszę Was o życzliwe przyjęcie mnie do wspólnoty Kościoła Chrystusowego, który żyje od prawie 950 lat na tej ziemi. Powiem za świętym Pawłem, którego słowem z Drugiego Listu do Tesaloniczan karmi nas dzisiaj Kościół: „(…) nie chcę jeść za darmo chleba, ale pracować w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z Was nie być ciężarem” (por. 2 Tes 3, 8).

W dniu ogłoszenia mojej nominacji biskupiej, przed trzema i pół rokiem, czytaliśmy Ewangelię według świętego Jana, w której Jezus mówił do swoich uczniów: „nazwałem Was przyjaciółmi” (J 15, 15). Te słowa zabrałem ze sobą na drogę mojej biskupiej służby. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że Jezus nazywa Was przyjaciółmi i bardzo pragnie, by wszyscy ochrzczeni odkryli tę prawdę i uwierzyli Jego słowu.

Papież Franciszek wzywa nas, biskupów i kapłanów, byśmy pachnieli owcami, to znaczy byli blisko ludzi, do których posyła nas Bóg, znali ich bóle i strapienia, radości i nadzieje i postępowali razem na drodze zbawienia. Będę robił wszystko, by podjąć to wyzwanie, głęboko wierząc, że owce pachną krzyżmem, czyli świętym olejem, którym zostały namaszczone na chrzcie świętym.

Przed nami nowy rok duszpasterski, który rozpoczynamy Adwentem. Kolejny raz w życiu przeżywać będziemy tajemnice naszego zbawienia. Chcemy w Polsce podjąć refleksję nad Kościołem. Hasłem programu duszpasterskiego na lata 2022/2023 są słowa: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Podejmijmy wspólnie ten temat poznając Kościół, który razem z Chrystusem tworzymy.

W sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu, 26 listopada 2022 roku o godz. 11.00, odbędzie się mój ingres do prastarej katedry w Płocku. Serdecznie zapraszam Was, Siostry i Bracia, na tę uroczystość. Bardzo proszę o modlitwę za mnie, bym umiał zrealizować zadanie, jakie Pan Bóg stawia przede mną. Cieszę się, że na początku nowego roku duszpasterskiego będę mógł otworzyć w Ciechanowie pierwszą na terenie naszej diecezji kaplicę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. To inicjatywa oddolna ludzi świeckich, którzy wraz z kapłanami podjęli się przygotowania tego pięknego dzieła. Od dnia 8 grudnia br. w Ciechanowie dzień i noc będzie trwała modlitwa przed Jezusem Eucharystycznym. Proszę, pamiętajcie o mnie modląc się w tym miejscu, ale i wszędzie, gdzie się modlicie, w naszej diecezji i poza nią.

Dzień przed ingresem, 25 listopada br. o godz. 20.00, do bazyliki katedralnej w Płocku, zapraszam na wieczorną modlitwę kapłanów. Bardzo zależy mi na tym, by spotkać się z Wami, Drodzy Bracia, na słuchaniu słowa Bożego i modlitwie. Poprosiłem Arcybiskupa Grzegorza Rysia, by poprowadził nasze spotkanie. Chcę, byśmy razem prosili Ducha Świętego o światło, by wskazał nam jak mamy iść razem drogą wiary. Niech święci i błogosławieni tej ziemi wspierają nas swoim wstawiennictwem.

Święci Stanisławie Kostko, Zygmuncie, siostro Faustyno, błogosławieni biskupi Antoni Julianie i Leonie - módlcie się za nami!

Wypraszam u Boga Jego błogosławieństwo na naszą wspólną drogę!

† Szymon Stułkowski
Biskup Płocki

Płock, dnia 10 listopada 2022 r.

 

ZARZĄDZENIE: List pasterski Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego należy odczytać wiernym w niedzielę 13 listopada 2022 r., w czasie wszystkich Mszy św, w ramach kazania.

Płock, dnia 10 listopada 2022 r.

Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

piątek, 11 listopada 2022

Udostępnij:

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę