Regulamin XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Ostatni z nich rozpoczynał się 25 lat temu, u progu odzyskania niepodległości przez Polskę. W ćwierćwieczu tym uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 2000 lat chrześcijaństwa. Zakończył się wiekopomny pontyfikat Bł. Jana Pawła II, rozkwitł kult Miłosierdzia Bożego, a Płock, w którym miało miejsce Objawienie słynnego na cały świat wizerunku Jezusa Miłosiernego i związanego z nim przesłania, stał się jednym z centrów tego kultu. Został opublikowany Katechizm Kościoła Katolickiego. Kościół w Polsce odbył II Synod Plenarny (1991-1999). Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska zawarły Konkordat. Polska weszła do Unii Europejskiej. Rozwinęło się życie samorządowe.

Wszystkie te wydarzenia pociągnęły za sobą znaczne zmiany w życiu Kościoła i Ojczyzny. Zwołując 43. Synod Kościoła Płockiego pragniemy, aby zmiany te znalazły odbicie w duszpasterstwie i prawodawstwie diecezjalnym. Czujemy też potrzebę dokonania rzetelnej analizy wskazań, które Bł. Jan Paweł II pozostawił naszemu Kościołowi i społeczeństwu podczas pamiętnej pielgrzymki do Płocka w dniach 7-8 VI 1991 roku. Włączamy się w ten sposób w program nowej ewangelizacji i w Rok Wiary, ogłoszone przez Papieża Benedykta XVI.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra wspólnoty diecezjal¬nej świadczą pomoc Biskupowi diecezjalnemu (kan. 460 KPK).
§ 2. Ze swej natury Synod diecezjalny stanowi najbardziej uroczystą formę sprawowania władzy pasterskiej przez Biskupa diecezjalnego, wspieranego przez duchownych oraz świeckich. Stanowi on zarazem narzędzie odnowy dyscypliny Kościoła partykularnego.
§ 3. Zgodnie z kan. 462 KPK pracami Synodu kieruje Biskup diecezjalny.
§ 4. Biskup diecezjalny ustanawia Komisję Przygotowawczą Synodu, Komisję Główną Synodu, Sekretariat Synodu oraz Komisje Synodalne.
§ 5. Członkami Synodu, z mocy prawa (kan. 463 § 1) i z nominacji Biskupa diecezjalnego (kan. 463 § 2 KPK), są:
a) Biskup pomocniczy,
b) Wikariusze generalni i Oficjał Sądu Biskupiego Płockiego,
c) Członkowie Rady Kapłańskiej,
d) Kanonicy gremialni Kapituły Katedralnej Płockiej,
e) Rektor Wyższego Seminarium Duchownego,
f) Dziekani dekanatów,
g) Relator synodalny wybrany przez kapłanów pełniących obowiązki duszpasterskie w dekanacie, i inny ksiądz, który go zastąpi w przypadku przeszkody,
h) Członkowie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej,
i) Wierni świeccy wybrani przez Diecezjalną Radę Duszpasterską, w liczbie i w sposób określony przez Biskupa diecezjalnego,
j) Członkowie Komisji Synodalnych,
k) Przełożeni Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, którzy mają dom na terenie Diecezji Płockiej, wybrani w liczbie i w sposób określony przez Biskupa diecezjalnego,
l) inne osoby – księża, członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego i świeccy – mianowani przez Biskupa diecezjalnego.
§ 6. Prace synodalne obejmują następujące formy zebrań:
a) uroczyste Sesje Plenarne na otwarcie i zamknięcie Synodu,
b) zwyczajne Sesje Plenarne,
c) Obrady Komisji Przygotowawczej Synodu,
d) zebrania Komisji Głównej Synodu,
e) posiedzenia Komisji Synodalnych,
f) spotkania Zespołów Synodalnych.
§ 7. Hasłem XLIII Synodu Diecezji Płockiej są słowa Benedykta XVI: Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość.
§ 8. Logo Synodu przedstawia kontury katedry płockiej z otwartymi drzwiami i hasłem synodu oraz informację „43 Synod Diecezji Płockiej”.
§ 9. Regulamin niniejszy obowiązuje z dniem jego ogłoszenia.

II. CELE SYNODU

§ 10. Głównym celem XLIII Synodu Diecezji Płockiej jest pomoc Biskupowi diecezjalnemu w pełnieniu jego funkcji nauczycielskiej, kultycznej i pasterskiej w diecezji. Cel ten w szczególności obejmuje:
a) wskazanie nowych dróg i rozwiązań dla działalności duszpasterskiej w diecezji, a zwłaszcza dla krzewienia nowej ewangelizacji;
b) rozbudzenie entuzjazmu wiary Ludu Bożego;
c) przeżycie mocy Ducha Świętego przez tych, którzy utracili odwagę bycia Kościołem;
d) adaptację powszechnego prawa Kościoła do aktualnych warunków i potrzeb duszpasterstwa lokalnego;
e) pogłębienie jedności prezbiterium i całej wspólnoty chrześcijańskiej diecezji;
f) promocję nauczania II Soboru Watykańskiego w kontekście bogatej tradycji Kościoła, a także nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI;
g) pogłębienie znajomości i wdrożenie uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego;
h) pomoc w głębszym rozumieniu i przeżywaniu chrześcijaństwa przez poznanie w zespołach synodalnych projektów dokumentów, dyskusję nad ich treścią i wnoszenie poprawek.
§ 11. Pisemną formą wieńczącą prace Synodu będą Statuty synodalne i stosowne aneksy.

III. KOMISJA PRZYGOTOWAWCZA SYNODU

§ 12. Bezpośrednio po zwołaniu Synodu Biskup Diecezjalny powołuje Komisję Przygotowawczą Synodu; w jej skład wchodzą:
a) Biskup diecezjalny jako jej przewodniczący,
b) Biskup pomocniczy jako wiceprzewodniczący,
c) Wikariusz generalny jako wiceprzewodniczący,
d) Sekretarz Synodu,
e) Przewodniczący Komisji Synodalnych,
f) Inni wierni, duchowni i świeccy, wyróżniający się roztropnością duszpasterską i kompetencjami zawodowymi, powołani przez Biskupa diecezjalnego.
§ 13. Komisja Przygotowawcza Synodu służy pomocą Biskupowi diecezjalnemu w organizacji Synodu, opracowaniu jego regulaminu, ustaleniu kwestii, które mają być przedmiotem deliberacji synodalnych, desygnacji członków Synodu. Obradom Komisji przewodniczy osobiście Biskup diecezjalny lub, w razie przeszkody, przez swego delegowanego.

IV. KOMISJA GŁÓWNA SYNODU

§ 14. W skład Komisji Głównej Synodu wchodzą:
a) Biskup diecezjalny jako jej przewodniczący,
b) Biskup pomocniczy jako wiceprzewodniczący,
c) Sekretarz Synodu,
d) Sekretarze pomocniczy,
e) Przewodniczący poszczególnych Komisji Synodalnych,
f) inne osoby mianowane przez Biskupa diecezjalnego.
§ 15. Komisja Główna kieruje całością prac Synodu, a w szczególności:
a) przyjmuje i ocenia projekty uchwał oraz aneksów;
b) zatwierdza projekty statutów synodalnych i aneksów wypracowane przez poszczególne Komisje Synodalne;
c) w przypadku nieprzyjęcia projektu (lub jego części) wniesionego przez Komisję Synodalną, Komisja Główna zleca tej samej komisji przygotowanie nowego projektu z uwzględnieniem wskazanych sugestii;
d) stwierdza zgodność opracowanych dokumentów z doktryną Kościoła katolickiego i Kodeksem Praw Kanonicznego;
e) przygotowuje ostateczne projekty dokumentów, które mają być przedstawione na Sesji Plenarnej, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Biskupa diecezjalnego;
f) organizuje i przygotowuje Sesje Plenarne;
g) rozpatruje wniesione przez Zespoły synodalne uwagi do projektów, przyjmując je większością głosów;
h) stwierdza zgodność odniesienia się danej Komisji Synodalnej do poprawek zgłoszonych na sesjach (emendamenta);
i) dokonuje ostatecznej redakcji dokumentów synodalnych oraz przedstawia je Biskupowi diecezjalnemu do zatwierdzenia.
§ 16. Sekretarz Synodu, Sekretarze pomocniczy i inni wierni, mianowani przez Biskupa diecezjalnego, tworzą Sekretariat, stanowiący organ wykonawczy Komisji Głównej.
§ 17. Komisja Główna Synodu zbiera się na zebrania zwyczajne raz na trzy miesiące, a w razie potrzeby częściej na zebrania nadzwyczajne.
§ 18. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Głównej, ustala ich program i przewodniczy jej posiedzeniom; w przypadku konieczności, przewodniczącego zastępuje wiceprzewodniczący.
§ 19. Komisja Główna podejmuje swe decyzje większością względną głosów.

V. SEKRETARIAT SYNODU

§ 20. Biskup diecezjalny konstytuuje Sekretariat Synodu i ustanawia w nim Sekretarza Synodu, Sekretarzy pomocniczych oraz Członków sekretariatu.
§ 21. Sekretariat Synodu stanowi organ wykonawczy Komisji Głównej i działa w sposób stały.
§ 22. Sekretarz Synodu koordynuje całość prac Sekretariatu Synodu.
§ 23. Sekretariat Synodu odpowiada za sprawy organizacyjne Synodu, a w szczególności:
a) przyjmuje protokoły z posiedzeń Komisji Synodalnych;
b) protokołuje posiedzenia Sesji Plenarnych i Komisji Głównej Synodu;
c) sporządza listy uczestników Synodu;
d) gromadzi i przygotowuje dla Komisji Głównej Synodu materiały nadesłane przez Komisje Synodalne;
e) gromadzi i przygotowuje dla poszczególnych Komisji Synodalnych materiały nadesłane przez Zespoły Synodalne;
f) rozsyła materiały synodalne do Komisji Synodalnych i Zespołów Synodalnych;
g) gromadzi i przechowuje akta synodalne oraz wszelkie inne materiały związane z pracą Synodu;
h) odpowiada za informację medialną na temat prac Synodu;
i) redaguje stronę internetową i stałą rubrykę w płockiej edycji „Gościa Niedzielnego”, poświęcone pracom synodalnym;
j) kieruje głosowaniami podczas Sesji Plenarnych i posiedzeń Komisji Głównej Synodu.
§ 24. Sekretarza Synodu wspierają w pracy Sekretarze pomocniczy i członkowie Sekretariatu Synodu; do ich zadań należą te, które wyliczono w Instrukcji ds. Synodów Diecezjalnych i w Regulaminie XLIII Synodu Diecezji Płockiej, oraz inne, zlecone im przez Sekretarza Synodu.
§ 25. Sekretariat przekazuje przyjęte przez Komisję Główną projekty statutów synodalnych i aneksów poszczególnym Dziekanom, Relatorom synodalnym oraz innym Zespołom synodalnym w celu przeprowadzenia konsultacji z kapłanami dekanatu oraz z wiernymi świeckimi. Zgłoszone na piśmie uwagi do wspomnianych projektów należy przekazać do Sekretariatu Synodu w ciągu miesiąca od dnia otrzymania projektu.

VI. KOMISJE SYNODALNE

§ 26. Komisje Synodalne i ich Przewodniczących ustanawia Biskup diece¬zjalny.
§ 27. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Synodalna powierza dwom spośród swoich członków funkcje Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
§ 28. Komisja Synodalna powinna liczyć nie mniej niż 15 członków.
§ 29. Zebrania Komisji Synodalnych winny się odbywać przynajmniej raz na dwa miesiące.
§ 30. Posiedzenia Komisji Synodalnej zwołuje Przewodniczący. O miejscu i czasie posiedzenia komisji przewodniczący zawiadamia Komisję Główną co najmniej na siedem dni przed terminem obrad.
§ 31. Pracami Komisji Synodalnej kieruje przewodniczący; on też składa podczas zebrań Komisji Głównej Synodu sprawozdanie z wykonanych prac.
§ 32. Sekretarz każdej Komisji Synodalnej sporządza protokół z jej posiedzenia, zbiera opracowane projekty dokumentów, z uwzględnieniem sugestii i wniosków Zespołów Synodalnych, i przechowuje bieżące akta. Podpisaną przez Przewodniczącego kopię protokołu z posiedzenia Komisji przekazuje on do Sekretariatu Synodu.
§ 33. Materiały problemowe dla Zespołów Synodalnych i projekty uchwał do przedłożenia na Sesji Plenarnej Komisja Synodalna przyjmuje zwykłą większością głosów. Bezpośrednio po ich podpisaniu przez członków Komisji Synodalnej Przewodniczący przekazuje je do Sekretariatu Synodu.
§ 34. Komisja Synodalna analizuje stosowne materiały o charakterze doktrynalnym i prawnym, a zwłaszcza: dokumenty Soboru Watykańskiego II; Katechizm Kościoła Katolickiego; nauczanie Papieży i dykasterii Stolicy Apostolskiej; zarządzenia i wskazania II Synodu Plenarnego; statuty, instrukcje i wskazania XLII Synodu Diecezji Płockiej, zarządzenia kolejnych Biskupów Płockich powzięte po zakończeniu ostatniego Synodu, Katechizm Płocki.
§ 35. Komisja Synodalna przedkłada propozycje prawa diecezjalnego i wskazania pastoralne.
§ 36. Za zgodą Przewodniczącego Synodu, Komisja Synodalna może ukonstytuować Podkomisje Robocze, złożone z członków tejże komisji. Funkcję Przewodniczącego Podkomisja Robocza powierza jednemu ze swoich członków. Pracami Podkomisji Roboczych kieruje jej Przewodniczący.
§ 37. Członkowie Komisji Synodalnych mogą korzystać w swojej pracy z pomocy ekspertów; ekspertami mogą być ochrzczeni w Kościele katolickim lub do niego przyjęci.
§ 38. Członkowie Komisji Głównej oraz Komisji Synodalnych są zobowiązani do zachowania sekretu odnośnie do treści i przebiegu dyskusji nad przyjęciem poszczególnych projektów uchwał synodalnych i aneksów.

VII. ZESPOŁY SYNODALNE

§ 39. W każdej parafii należy powołać przynajmniej jeden Zespół Synodalny; obowiązek powołania zespołu spoczywa na Proboszczu parafii. Zaleca się, aby weszli też do niego wszyscy członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
§ 40. Przewodniczącym Parafialnego Zespołu Synodalnego jest miejscowy Proboszcz lub wyznaczony przez niego Wikariusz parafialny.
§ 41. W pracach Zespołu Synodalnego uczestniczą, jako jego członkowie, Wikariusze parafialni, przedstawiciele instytutów życia konse¬krowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, nadzwyczajni szafarze Komunii św., katecheci i katechetki, przedstawiciele rad parafialnych oraz innych zrzeszeń i wspólnot działających w parafii.
§ 42. Wspólnoty i instytucje diecezjalne, w tym: Klub Inteligencji Katolickiej, Akcja Katolicka, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Światło-Życie, Kościół Domowy, mogą wyłonić Zespoły synodalne.
§ 43. Zespół Synodalny powinien obejmować nie mniej niż 15 osób.
§ 44. Każdy Zespół Synodalny wybiera swego Sekretarza.
§ 45. Zebrania Zespołu Synodalnego powinny odbywać się przynajmniej raz na 2 miesiące. Każde zebranie należy zaprotokołować, a podpisaną kopię protokołu Przewodniczący Zespołu Synodalnego dostarcza do Relatora synodalnego.
§ 46. Zespoły Synodalne innego rodzaju (np. utworzone przez grupy stanowe czy zawodowe) powstają w porozumieniu z właściwym duszpasterzem, związanym z danym środowiskiem czy instytucją.
§ 47. Informację o powstaniu Zespołu Synodalnego (parafialnego lub innego), wraz z listą jego członków, właściwy Przewodniczący przekazuje do Sekretariatu Synodu.
§ 48. Zespoły Synodalne zapoznają się z materiałami problemowymi otrzymanymi z Sekretariatu Synodu. W ramach dyskusji dokonują konfrontacji przedłożonych zagadnień ze stanem życia religijnego własnego środowiska oraz proponują odpowiednie inicjatywy duszpasterskie. Przedkładane sugestie i rozwiązania mają dotyczyć przede wszystkim kwestii praktycznych. Wspomniane uwagi do projektów Przewodniczący Parafialnego Zespołu Synodalnego przekazuje Relatorowi synodalnemu. Zespoły mogą zapraszać na swoje posiedzenia członków Komisji Głównej lub Sekretariatu Synodu.

VIII. DEKANALNY RELATOR SYNODALNY

§ 49. Kapłani każdego dekanatu wybiorą w tajnym głosowaniu jednego prezbitera, który będzie pełnił funkcję dekanalnego Relatora synodalnego; funkcji tej nie powinien pełnić Dziekan dekanatu.
§ 50. Do obowiązków Relatora synodalnego należy:
a) koordynowanie, w łączności z Dziekanem, spraw związanych z Synodem w dekanacie;
b) informowanie o pracach Synodu podczas każdej konferencji dekanalnej;
c) dostarczanie dla parafialnych i innych Zespołów synodalnych materiałów synodalnych;
d) zbieranie protokołów i wniosków od parafialnych oraz innych Zespołów synodalnych oraz przesyłanie ich do Sekretariatu Synodu.
§ 51. Relator synodalny bierze udział w posiedzeniach Sesji Plenarnych z prawem głosu.

IX. SESJE PLENARNE

§ 52. Biskup diecezjalny zwołuje Sesje Plenarne, którymi kieruje osobiście lub przez swojego delegata.
§ 53. Udział w Sesjach Plenarnych biorą wszyscy członkowie Synodu. Mogą w nich uczestniczyć, jednak bez prawa głosowania, zaproszeni konsultorzy, obserwatorzy i przedstawiciele Zespołów synodalnych. Członek Synodu nie może wysłać pełnomocnika, który w jego imieniu uczestniczyłby w Sesjach Plenarnych. Powinien natomiast powiadomić na piśmie Biskupa diecezjalnego o zaistniałej przeszkodzie.
§ 54. Sesje Plenarne mają następujący przebieg:
a) modlitwa na rozpoczęcie obrad;
b) prezentacja przygotowanego projektu dokumentu przez przedstawiciela odpowiedniej Komisji synodalnej;
c) wystąpienia członków Synodu i ewentualnie zaproszonych konsultorów;
d) głosowanie;
e) podsumowanie przez Przewodniczącego lub wyznaczoną przez niego osobę;
f) modlitwa końcowa.
§ 55. Na początku pierwszej Sesji Plenarnej uczestnicy Synodu składają wyznanie wiary według formuły ustalonej przez Stolicę Apostolską (zob. kan. 833 nr 1 KPK).
§ 56. Czas trwania i sposób wystąpień (ustne, na piśmie) podczas Sesji Plenarnej określa jej Przewodniczący.
§ 57. Teksty dokumentów synodalnych, przedkładane podczas Sesji Plenarnych, przyjmuje się kwalifikowaną większością (2/3) głosów;
a) sposób głosowania jest następujący: placet – przyjmuję, non placet – nie przyjmuję, placet iuxta modum – przyjmuję z poprawkami;
b) głosowanie ma charakter tajny.
§ 58. Wszelkie wątpliwości dotyczące głosowania rozstrzyga Przewodniczący Sesji Plenarnej zgodnie z zasadami określonymi w KPK.
§ 59. Sekretarz Synodu ogłasza wyniki głosowania bezpośrednio po obliczeniu głosów.
§ 60. Projekty statutów synodalnych i aneksów, przyjęte na Sesji Plenarnej, Komisja Główna przedkłada do aprobaty Biskupowi diecezjalnemu.

X. PUBLIKACJA DOKUMENTÓW SYNODALNYCH

§ 61. Promulgacja uchwał synodalnych należy do Biskupa diecezjalnego.
Płock, dnia 14 października 2012 r.


†PIOTR LIBERA
BISKUP PŁOCKI
KS. MIROSŁAW MILEWSKI
KANCLERZ

Cytat dnia

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną.

Mt 6, 19-20
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x