Ks. biskup Mirosław Milewski: wielu ludziom przydałby się post od smartfona

- W Wielkim Poście potrzebny jest nam post. Wielu przydałby się post od telewizji, Internetu, smartfona – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Kraszewie (7 marca br.). W parafii tej przeprowadził kanoniczą wizytację pasterską.

Phone Gcec6ce8ff 640

Bp Milewski w czasie homilii poprosił wiernych, aby nie zmarnowali Wielkiego Postu, pamiętali o modlitwie, która jest osobistym kontaktem z Bogiem. Dodał, że formą bardzo indywidualnego spotkania z Bogiem będzie także spowiedź, na przykład podczas rekolekcji wielkopostnych.

Kaznodzieja przypomniał niedawne sympozjum w płockim seminarium duchownym, poświęcone sakramentowi pokuty. Teologowie podkreślili, że człowiek, który się systematycznie spowiada, dba nie tylko o swoją duchowość, ale też o psychikę. I odwrotnie: zdrowa duchowość przyczynia się do zdrowia psychicznego.

- Widzimy, jaki jest obecnie w mediach przekaz o spowiedzi. Pełno jest historii o nieudanych spowiedziach. Można odnieść wrażenie, że cytowani tam anonimowi rozmówcy, skarżący się na „złą spowiedź u beznadziejnego spowiednika” prawdopodobnie te historie zmyślają. Na szczęście wielu wiernych mówi, że dziwi się tej nagonce na sakrament pokuty, ponieważ chodzą do spowiedzi systematycznie i w konfesjonale nie spotkało ich nic przykrego – zaznaczył kaznodzieja.

Przypomniał, że w Wielkim Poście potrzebny jest też po prostu post, czyli wstrzemięźliwość dotycząca różnych pokarmów. Post jest po to, by hartować ducha, wzmacniać wolę i być bliżej Bogu. Nowe czasy przynoszą nowe wyzwania, wielu „przydałby się post na przykład od telewizji, komputera, Internetu, smartfona”.

Duchowny poprosił również, aby pamiętać o jałmużnie, czyli bezinteresownym darze dla innych. Jałmużna jest formą pomocy ludziom żyjącym w biedzie, cierpieniu, nieszczęściu. W Wielkim Poście wiele osób wspiera potrzebujących na przykład za pośrednictwem internetowych portali, ale formą pomocy będzie także zakupienie baranków wielkanocnych, rozprowadzanych przez Caritas, ponieważ zebrane środki są przekazywane osobom żyjącym w biedzie i niedostatku.

Bp Milewski podczas kanonicznej wizytacji pasterskiej w parafii Kraszewo spotkał się między innymi z grupami religijnymi, które funkcjonują w parafii oraz ze społecznością Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie.

Parafia pw. św. Zygmunta w Kraszewie została utworzona w XV wieku. Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej i św. Wawrzyńca (drewniany) ufundowany został prawdopodobnie wcześniej, bo w II połowie XIV wieku. W II połowie XVI wieku wzniesiono murowaną kaplicę św. Anny, zakrystię i skarbiec. W XVII wieku kościół uległ znacznej dewastacji, potem odbudowano go; był wielokrotnie remontowany. W barokowym ołtarzu głównym z 1720 roku znajduje się obraz Trójcy Świętej, zasłaniany obrazem św. Anny. Parafia liczy obecnie około 2.700 wiernych, jej proboszczem jest ks. Józef Hilary Deptuła.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę