Podziękowanie za ofiary na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Trwamy w dziękczynieniu za ogrom łask, jakie Bóg zlał na nas w czasie przygotowań i obchodów 90. rocznicy objawienia Jezusa Miłosiernego w Płocku. Te dni były dla wszystkich doświadczeniem jedności w miłosiernym Bogu, który łączy nas ze sobą, nawet jeśli była to, wyjątkowo w czasie pandemii, łączność duchowa poprzez transmisje medialne. Dziękujemy wszystkim, którzy w czasie Triduum i 22 lutego 2021 roku wsparli nas duchowo i materialnie.

Sanktuarium-budowa.png

Wspólnota Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku kieruje szczególne podziękowania do Księży Proboszczów i wszystkich wiernych, którzy dzięki inicjatywie pasterza diecezji Księdza Biskupa Piotra Libery, 21 lutego br. złożyli ofiarę na tacę przeznaczoną na rozbudowę budującego się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Do 10 marca br. udało się zebrać 166 tys. 571 zł, które napłynęły do nas ze 117 spośród 249 parafii diecezji płockiej. Jesteśmy wdzięczne za Waszą hojność i otwartość, dzięki której będą mogły być prowadzone zaawansowane prace wykończeniowe wewnątrz nowego kościoła i domu pielgrzyma. W najbliższym czasie prześlemy pisemne potwierdzenie otrzymanej wpłaty.

Każdego 22. dnia miesiąca ofiarujemy w Waszej intencji Mszę św., a codziennie w Godzinie Miłosierdzia o 15.00, również słowami Koronki do Bożego Miłosierdzia, zawierzamy naszych dobroczyńców i ofiarodawców miłosiernemu Bogu. Ufamy mocno, że Boże dzieło jakim jest rozbudowa naszego sanktuarium przyczyni się do tego, że Płock i cała nasza diecezja stanie się kolebką orędzia o Bożym Miłosierdziu, którego teraz tak bardzo potrzebuje współczesny człowiek. Niech Św. Siostra Faustyna, Sekretarka Bożego Miłosierdzia uzdalnia nas do bycia apostołami miłosiernej miłości Boga w codziennym życiu.                                                  

Z darem wdzięcznej modlitwy

 

s. M. Diana Kuczek ZMBM
ze Wspólnotą Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę