Procesja Bożego Ciała po Wiśle – 8 czerwca 2023 r.

Księża salezjanie z Czerwińska nad Wisłą w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zapraszają na „Procesję Bożego Ciała po Wiśle”. 8 czerwca br. z przystani w Smoszewie wypłynie Wiślana Procesja Eucharystyczna do Czerwińska nad Wisłą, na łodziach i innych obiektach pływających. W wydarzeniu weźmie udział biskup płocki Szymon Stułkowski.

„Procesja Bożego Ciała po Wiśle” rozpocznie się o godz. 12.30 w Smoszewie, modlitwą przy figurze św. Barbary - patronki „wodniaków”. Na pierwszej łodzi popłynie Najświętszy Sakrament w monstrancji. Potem, już podczas rejsu, zaplanowano trzy kolejne stacje modlitewne: godz. 13:30-13:45 - stacja modlitewna Wychódźc; godz. 14:15-14:30 - stacja modlitewna Secymin; godz. 16:00-16:15 - stacja modlitewna Czerwińsk nad Wisłą.

- Po dopłynięciu do Czerwińska i modlitwie na Bulwarze nastąpi uroczyste odprowadzenie Najświętszego Sakramentu do czerwińskiej bazyliki, połączone ze śpiewem litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na zakończenie dla uczestników uroczystości odbędzie się spotkanie braterskie na Bulwarze Wiślanym w Czerwińsku nad Wisłą. Ważną informacją jest to, że na osoby, które nie posiadają łodzi, będą czekać duże jednostki pływające, liczba miejsc ograniczona – przekazali organizatorzy procesji po Wiśle.

Przypominają również o podstawowych zasadach: właściciel łodzi zobowiązuje się do zapewnienia kamizelki wodoodpornej (kapoku) wszystkim wsiadającym i przebywającym na jego łodzi uczestnikom procesji, a także do zachowania wymogów bezpieczeństwa na łodzi: posiadanie koła ratunkowego, gaśnicy, apteczki itp. Na łodziach zachowuje się posłuszeństwo wobec wskazówek i uwag kierowanych przez poszczególnych sterników.

Organizatorami „Procesji Bożego ciała po Wiśle” są: parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Czerwińsku nad Wisłą, parafia pw. św. Leonarda w Chociszewie, parafia pw. św. Mateusza w Smoszewie, parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Secyminie – Nowinach (archidiecezja warszawska) oraz Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę