ANTROPOLOGIA I BIOETYKA

1. 15 marca 1979 roku została ogłoszona w Rzymie pierwsza encyklika Jana Pawła II Redemptor hominis („Odkupiciel człowieka”). Przy pomocy tego ważnego dokumentu Ojciec Święty chciał wyjaśnić Kościołowi i światu podstawowe przesłanie swego pontyfikatu. Papież postanowił wówczas skoncentrować swoją uwagę na ukazaniu istoty humanizmu chrześcijańskiego. W ten sposób powstała pierwsza w dziejach encyklika poświęcona w całości chrześcijańskiej wizji człowieka.

2. Fundamentem antropologii chrześcijańskiej jest przekonanie, że każdej istocie ludzkiej, od poczęcia aż po naturalną śmierć, należy się godność osoby. Jan Paweł II przypomniał w swoim dokumencie, że z godnością osoby ludzkiej jest związane także Odkupienie ludzkości dokonane przez Chrystusa. Narodziny Syna Bożego jako człowieka potwierdziły wielkość, godność i wartość człowieczeństwa. W ten sposób została objawiona prawda o kondycji ludzkiej. „Bóg – pisze Ojciec Święty – ukształtował przez swe Wcielenie ten wymiar ludzkiego bytowania, jaki zamierzył nadać człowiekowi od początku”. Na fundamencie ludzkiej godności, mającej swoje zakorzenienie w Bogu, opiera się przekonanie o pierwszeństwie etyki przed techniką, o prymacie osoby w stosunku do rzeczy, o pierwszeństwie ducha wobec materii.

3. Przesłanie encykliki Redemptor hominis staje się szczególnie aktualne dzisiaj w kontekście współczesnych sporów bioetycznych. Nie ulega wątpliwości, że nowe technologie biomedyczne, stosowane w delikatnej sferze ludzkiego życia i rodziny, budzą coraz więcej wątpliwości o charakterze moralnym. Wystarczy wspomnieć wykorzystywanie ludzkich embrionów do eksperymentów medycznych, zamrażanie i selekcję ludzkich zarodków czy klonowanie ludzi w celu pozyskiwania zarodkowych komórek macierzystych. Należy stanowczo podkreślić, że podstawą refleksji moralnej nad nowymi wyzwaniami w dziedzinie biomedycyny powinna być zawsze właściwa koncepcja człowieka. Bioetyka pozbawiona odpowiedniej antropologii nie może wypracować takich ocen różnego rodzaju zjawisk, które będą stać na straży niezbywalnej godności życia ludzkiego.

4. Od kilku miesięcy także w naszym Kraju toczy się ożywiona dyskusja bioetyczna. Wiele kwestii związanych z szeroko rozumianą biomedycyną pozostaje wciąż nieuregulowanych. Należy przypuszczać, że w najbliższych latach tego rodzaju zagadnienia będą przedmiotem ogólnonarodowych debat i sporów. Podobną sytuację mamy w większości krajów demokratycznych. Należy dążyć do tego, aby przyjmowane regulacje prawne pozostawały w zgodzie z podstawowymi zasadami prawa naturalnego. Istota ludzka powinna być szanowana i traktowana jako osoba od chwili swojego poczęcia i dlatego od tej samej chwili należy uznać jej prawa jako osoby, a wśród nich nade wszystko nienaruszalne prawo każdej istoty ludzkiej do życia.

5. W tym miejscu warto podkreślić, że w naszym Kraju wciąż obowiązuje niezwykle ważne Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku. Czytamy w nim, że „demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju. Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”.

6. Wydaje się, że w Polsce skomplikowana dyskusja bioetyczna dopiero się rozpoczyna. Wiele zagadnień związanych z biomedycyną jest trudnych do zrozumienia dla wielu obywateli. Dlatego przede wszystkim potrzeba w tej dziedzinie rzetelnej i uczciwej kampanii edukacyjnej, do której powinny się włączyć media, środowiska akademickie, szkoły, parafie. Jedynie spokojna merytoryczna dyskusja daje szansę na odpowiednie regulacje ustawodawcze tej sfery na gruncie uniwersalnych wartości etycznych wyrastających z prawa naturalnego. Dla ludzi wierzących szczególnego znaczenia nabiera mądre ukazywanie istoty humanizmu chrześcijańskiego oraz cierpliwe przekonywanie do chrześcijańskiej wizji człowieka także osób inaczej myślących. Wyrażamy głęboką nadzieję, że pomimo toczących się sporów i planowanych regulacji prawnych, przyszłość będzie czasem promocji wartości życia ludzkiego i jego godności.

Płock, dn. 13.03.2009 r.                                                              

Podpisali:

Ks. dr Andrzej Kobyliński – przewodniczący, mgr Kazimierz Cieślik, prof. PWSZ dr Ewa Czarnecka, lek. med. Hanna Duda, dr Elżbieta Grzybowska, p. Tomasz Korga, mgr Anna Kozera, mgr Mirosław Koźlakiewicz, ks. dr Mirosław Milewski, dr Renata Sikora.                    

Cytat dnia

Chwile takie jak obecna uświadamiają nam kruchość naszej egzystencji, wartość wzajemnego wsparcia i duchowej bliskości oraz – jak śpiewaliśmy w dzisiejszym Psalmie – potrzebę klęknięcia „przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku”.

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x