SPOŁECZNE WYMIARY ROKU MIŁOSIERDZIA

1. Bóg, który jest Miłością (por. 1 J 4,16),  objawił  swoje  miłosierdzie  poprzez  stworzenie świata i człowieka oraz zesłanie Jezusa Chrystusa. Syn Boży nie tylko nauczył ludzi przykazania  miłości, ale poprzez ofiarę Krzyża pokazał jak przezwyciężać grzech i egoizm społeczny. Podstawowymi konsekwencjami społecznymi Miłosierdzia Boga są więc  braterstwo ludzi, godność każdego człowieka, także syna marnotrawnego. W sensie moralnym wynika z tego konieczność kształtowania  prawego sumienia, które prowadzi człowieka nie tylko do sakramentu pokuty, ale i poszerza wyobraźnię miłosierdzia,  konieczną przy zachowywaniu sprawiedliwości. Miłosierdzie więc nie tylko należy do pojęcia Boga, ale poprzez świadectwo wspólnoty wierzących kształtuje życie społeczno-polityczno-gospodarcze w każdym czasie.

2. W  liczącej  940 lat Diecezji Płockiej ślady Bożego miłosierdzia przypomniał nam 43 Synod Diecezjalny. W  promulgowanych tuż  przed  rozpoczęciem  Jubileuszu Miłosierdzia dokumentach synodalnych znajdujemy potwierdzenie zakorzenienia w mazowieckiej przestrzeni publicznej struktur  kościelnych,  wraz  ich  tradycją liturgiczną, duchową i  obyczajową.  Z  drugiej strony  w  dokumentach synodalnych   znajdujemy  wiele  propozycji, które pomagają objawiać się miłosierdziu we właściwym jego sensie - „jako  dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę,  jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku” (Jan Paweł II, Dives in  misericordia, nr 6).

3. Rada  Społeczna przy Biskupie Płockim zwraca szczególnie  uwagę  na dokumenty Synodu poświęcone duszpasterstwu, obronie małżeństwa i rodziny, posłudze  charytatywnej, nowej  ewangelizacji, trosce o współczesną kulturę i dialog ekumeniczny. Dokumenty te powinny być w jubileuszowym Roku Miłosierdzia  nie  tylko poznane przez duchownych i świeckich, ale mogą stać się przedmiotem szerokiej refleksji społecznej. Kościół na Mazowszu  prezentuje w nich swą tożsamość, stając się partnerem dialogu społecznego. Dobrą płaszczyzną takiego dialogu może stać się Diecezjalna Akademia Wiary, której powstanie postulują dokumenty Synodu. Poprzez wykłady, sympozja, interpretację dokumentów  synodalnych można pogłębiać wiedzę z katolickiej nauki społecznej, kształcić społeczników  chrześcijańskich, formować  liderów  społecznych.

4. Twórcy  płockiego Synodu starają się odpowiedzieć na współczesne problemy  społeczne poprzez  pryzmat  Bożego Miłosierdzia, którego wyrazistym znakiem stał się  Obraz  Bożego Miłosierdzia objawiony św. Faustynie w Płocku. Błogosławione skutki kultu Bożego Miłosierdzia w Diecezji Płockiej powinny się uwidocznić poprzez dokończenie budowy  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, intensywną działalność charytatywną parafialnych i  szkolnych   Zespołów  Caritas,  tworzenie Parafialnych Poradni Rodzinnych i rozszerzenie  działalności  płockiej „Metanoi” na  najważniejsze ośrodki w  diecezji. Obrona  rodziny i bezpośrednia pomoc potrzebującym pozostają najważniejszymi zadaniami wszystkich chrześcijańskich  oaz miłosierdzia,  którymi powinny stawać  się  nasze  rodziny,  parafie, ruchy, stowarzyszenia, zakony i sanktuaria.

5. Nasza działalność w chrześcijańskich oazach miłosierdzia - jak postuluje papież  Franciszek - ma być źródłem naszej radości, naszego ukojenia i pokoju. Poprzez nową  ewangelizację  trzeba  kontynuować soborowy styl rozmowy ze współczesnym światem. Nie  powinno w nich zabraknąć zachęty i zaufania do człowieka w każdym jego położeniu, stanie i potrzebie. Wobec coraz bardziej widocznych w życiu społecznym obojętności, przyzwyczajenia, korupcji  i cynizmu, (por. Misericordiae vultus),  miłosierny  język Kościoła i jego miłosierne gesty mogą trafić do głębi serca i pomóc w nawróceniu, odnalezieniu  drogi do  Boga i drugiego człowieka.

6. Szczególnie aktualne jest wyzbywanie się pieniactwa, zapalczywości, kłótni w życiu publicznym. Chrześcijański uczestnik życia publicznego nie powinien wątpić, że jedynie  miłość może przemienić międzyludzkie stosunki. Dlatego wierzący politycy powinni  starać się „w szczerej rozmowie oświecać siebie nawzajem, zachowując wzajemną miłość i troszcząc się przede wszystkim o dobro wspólne” (Gaudium et spes, nr 43). W tym kontekście papież Franciszek zwraca uwagę na konieczność nawrócenia, pojednania i wyzwolenia szczególnie z grzechu korupcji, „który chce zastąpić Boga iluzją pieniądza jako formy władzy” (Misericordiae vultus).

7. Kluczową rolę odgrywa tu sumienie chrześcijańskie, formowane poprzez codzienny rachunek sumienia i spowiedź sakramentalną. Powinno ono być prawdziwe, czyli  ukształtowane  zgodnie  z obiektywnymi wartościami moralnymi, oraz  prawe, a więc  zdolne do rzetelnej oceny moralnej  własnego czynu. Tak uformowani  ludzie  sumienia  są zdolni do zachowania chrześcijańskiej tożsamości w życiu publicznym  oraz  precyzyjnej analizy  struktur zła w gminach, powiatach i miastach. Nie  godząc się na kompromisy moralne, dostrzegają konieczność konsensusu w budowaniu demokratycznych struktur  samorządowych i państwowych. W takim charakterze są ludźmi dialogu we własnych   grupach  politycznych oraz wiarygodnymi autorytetami dla uczestników  życia  publicznego, pełnego  sprzeczności i konfliktów. W  tym sensie Sobór Watykański II wzywał wiernych świeckich do kierowania się w życiu publicznym duchem ewangelicznym, by jak zaczyn,   niejako od wewnątrz  przyczyniali się do uświęcania świata i świadectwem życia ukazywali innym Chrystusa (por. Lumen gentium, nr 31).

Ks. prof. dr  hab. Ireneusz  Mroczkowski
Przewodniczący Rady Społecznej przy Biskupie  Płockim

Płock, dnia 4 stycznia 2016 r. 

Cytat dnia

Dla mnie wyjść na pustynię, to zejść z tej przysłowiowej „kanapy” papieża Franciszka i założyć buty, żeby szukać Boga na peryferiach niejako Jego bytu. To powtórzenie przygody, którą przeżył Mojżesz w głębi pustyni Synaj, gdy pasł owce w pobliżu góry Horeb. To odkrycie, że pustynia nie jest strefą śmierci, ponieważ jest na niej Życie – pisane wielką literą. Na tej pustyni żyje bowiem Ten, który JEST. 

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x