25-lecia ZHR na ziemi płockiej

Czy 25 lat to dużo, czy mało? Odpowiedź trochę zależy od perspektywy, jaką przyjmujemy. Wobec wieczności 25 lat – to nic nie znacząca chwila. Ale dla nas, ludzi żyjących na ziemi, to już znacząca liczba, wręcz ogrom czasu. Jak wiele przez 25 lat może się wydarzyć. Przez ten czas człowiek może dorosnąć, zdobyć wykształcenie, ukształtować swoją osobowość, stać się nie tylko dorosłym, ale dojrzałym.

1. Dziękuję z zaproszenie do udziału w srebrnym jubileuszu waszej organizacji. Dla mnie, jako byłego harcerza, bycie z wami tu dziś, to wielka radość i wyrażenie wdzięczności, bo dużo zawdzięczam harcerstwu. Bardzo serdecznie wszystkich was pozdrawiam i ściskam dłoń. 

2. Jakże wzruszająco brzmią słowa psalmu, który wspólnie wyśpiewaliśmy:
„O Panie, jestem Twoim sługą
Tobie złożę ofiarę pochwalną
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu,
pośrodku ciebie, Jeruzalem”. Ps 116b, 16-19
Wy słudzy – harcerze, składacie dziś ofiarę pochwalną, chcecie wypełniać złożone przyrzeczenia.
Czy 25 lat to dużo, czy mało? Odpowiedź trochę zależy od perspektywy, jaką przyjmujemy. Wobec wieczności 25 lat – to nic nie znacząca chwila. Ale dla nas, ludzi żyjących na ziemi, to już znacząca liczba, wręcz ogrom czasu. Jak wiele przez 25 lat może się wydarzyć. Przez ten czas człowiek może dorosnąć, zdobyć wykształcenie, ukształtować swoją osobowość, stać się nie tylko dorosłym, ale dojrzałym.
Dziś, kiedy świętujecie swój jubileusz, możecie się cieszyć tym, co przez te lata osiągnęliście. Największym Waszym osiągnięciem jest coś, czego nie widać: ukształtowane i wychowane serca harcerzy, którzy przeszli drogę harcerską, często zapamiętując ją, jako najpiękniejsze doświadczenie dzieciństwa czy młodości. Doświadczenie, które procentuje w dorosłym życiu.

3. Program harcerskiego życia jest prosty. Zawiera się w kilku słowach przyrzeczenia: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. To tylko jedno zdanie a ile treści! Jedno zdanie, które ujmuje wartości dla nas fundamentalne, po prostu wartości, którymi warto i trzeba się kierować w życiu.
Po pierwsze – służba Bogu – to fundament życia harcerza. Niech On nadaje sens wszystkim waszym działaniom! Razem z Bogiem wyznaczajcie cele, szukajcie z Nim najlepszych dróg. Owo zobowiązanie do służby Bogu przypomina, że na wszystko powinniście patrzeć z perspektywy wieczności: to, co robicie kształtuje was i przygotowuje do życia z Bogiem w niebie.
Po drugie – służba Polsce. To właściwie rozumiany patriotyzm. Patriotyzm. który uczy szacunku i troski do Ojczyzny, szacunku dla naszej historii i wartości, na których przez wieki ukształtowała się nasza polska tradycja narodowa. Bądźcie patriotami, kochajcie Polskę. Bądźcie gotowi do stanięcia w jej obronie. A na co dzień, w życiu codziennym, bądźcie po prostu uczciwymi obywatelami, pracujcie dla jej dobra i rozwoju.
Od patriotyzmu już tylko krok do niesienia pomocy bliźnim. To kolejne piękne harcerskie zobowiązanie, które odrywa od egoistycznego patrzenia jedynie na siebie, na to, co dla mnie najwygodniejsze i uczy szerszego spojrzenia na innych. Dziś bardzo potrzeba ludzi wrażliwych na drugiego człowieka. Niech harcerstwo odzwyczaja was od egoizmu a uczy miłości szacunku do człowieka.
Harcerz jest posłuszny prawu harcerskiemu. Znacie je na pamięć. Nie muszę go przypominać. To program nie tylko wychowania innych, ale przede wszystkim wychowania samego siebie. W wielu sytuacjach nikt nie sprawdzi naszego zachowania i postępowania. Bądźcie uczciwi w jego przestrzeganiu, zwłaszcza, gdy nikt was nie widzi! Sumiennie wypełniajcie zobowiązania prawa, w przeciwnym razie będzie faryzeuszami. Pamiętajcie, że zobowiązania harcerskie są niezwykle mądre, dlatego, że nie wypływają jedynie z ludzkiej mądrości. Są zaczerpnięte z Ewangelii, oparte na mądrości Bożej!

4. Dziś w dniu waszego srebrnego jubileuszu dziękuję wam za to, że jesteście, że działacie w Płocku! Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie, za pasję, z jaką podejmujecie harcerską służbę. Wiele efektów Waszej pracy można dostrzec, ale wiele pozostaje ukrytych, bo dotyczą serc Waszych wychowanków. Dziękuję, że wielu osobom zaszczepiliście przez te lata wartości chrześcijańskie i patriotyczne. To jest to dobre ewangeliczne ziarno zasiewane w sercach harcerzy i harcerek, które wydaje dobre owoce w przyszłości.
Modlę się dziś w Waszej intencji, proszę Boga o błogosławieństwo dla tych, którzy tworzyli i tworzą Płocki Hufiec Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Ogarniam pamięcią modlitewną także tych, którzy odeszli już od nas. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i udziela łask na następne 25 i więcej lat waszej służby.
Kiedy powrócicie do Waszych domów, Waszych rodzin i Waszych wspólnot, wzbogaceni doświadczeniem tych świątecznych dni, pozwólcie, aby rozbrzmiewały w Waszych sercach słowa Jezusa: 'Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata' (Mt 28, 20). Umocnieni Jego łaską, starajcie się z nowym entuzjazmem wypełniać Wasze zadania. W ten sposób skauting będzie dla Was środkiem uświęcenia w Kościele i wspierać głębszą więź między konkretnym życiem a waszą wiarą. Amen.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę