Koronacja wizerunku NMP w Smardzewie 15 sierpnia 2019 r., Wprowadzenie do liturgii

Przystępujemy do sprawowania szczególnej czynności liturgicznej, niecodziennej, a jednocześnie bardzo bogatej w przeżycia duchowe. Słynący łaskami obraz Matki Bożej w Smardzewie otrzyma – jako siódmy wizerunek w naszej mazowieckiej diecezji płockiej – korony, pobłogosławione przez Ojca Świętego. To wielki zaszczyt dla tego miejsca, ustanowionego przez bpa Piotra Liberę w 2011 r. diecezjalnym sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej. W dzisiejszym akcie założenia koron wyraża się nie tylko nasza duchowa więź z Chrystusem i Jego Matką, Maryją. Przez fakt koronacji papieskimi diademami Smardzewo staje się duchowo połączone z sercem katolicyzmu, z widzialną Głową Kościoła, Ojcem Świętym. Jakże byłoby pięknie, gdyby jakaś szczególna modlitwa za papieża stała się tutaj codzienną praktyką sanktuaryjną… Od dziś nasze sanktuarium wpisuje się w długą, a jednocześnie wyjątkową listę miejsc, które od 1717 r., czyli od roku koronacji wizerunku jasnogórskiego, poza Rzymem przyjmują korony papieskie.

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Józefie, który przez wiele lat służyłeś Kościołowi w Polsce jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski! Ekscelencjo, Księże Biskupie Romanie, opiekunie Legionu Maryi w Polsce!

Czcigodni Bracia Kapłani z Księżmi Dziekanami, którzy mimo czasu urlopów przybyliście pokłonić się Matce Bożej! Kochane Siostry Zakonne i osoby konsekrowane! Drodzy Klerycy! Kochani parafianie smardzewscy z Waszym cichym i pracowitym ks. kan. Henrykiem Dymkiem, który z Bożego natchnienia poszerza formy czci Matki Najświętszej w tym miejscu!

Szanowni Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych różnych szczebli! Szanowni pracownicy służb mundurowych! Drodzy Bracia i Siostry, tak licznie obecni wokół świętego obrazu, przybyli tutaj z różnych zakątków diecezji płockiej i całej Polski!

1. Przystępujemy do sprawowania szczególnej czynności liturgicznej, niecodziennej, a jednocześnie bardzo bogatej w przeżycia duchowe. Słynący łaskami obraz Matki Bożej w Smardzewie otrzyma – jako siódmy wizerunek w naszej mazowieckiej diecezji płockiej – korony, pobłogosławione przez Ojca Świętego. To wielki zaszczyt dla tego miejsca, ustanowionego przez bpa Piotra Liberę w 2011 r. diecezjalnym sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej. W dzisiejszym akcie założenia koron wyraża się nie tylko nasza duchowa więź z Chrystusem i Jego Matką, Maryją. Przez fakt koronacji papieskimi diademami Smardzewo staje się duchowo połączone z sercem katolicyzmu, z widzialną Głową Kościoła, Ojcem Świętym. Jakże byłoby pięknie, gdyby jakaś szczególna modlitwa za papieża stała się tutaj codzienną praktyką sanktuaryjną… Od dziś nasze sanktuarium wpisuje się w długą, a jednocześnie wyjątkową listę miejsc, które od 1717 r., czyli od roku koronacji wizerunku jasnogórskiego, poza Rzymem przyjmują korony papieskie.

2. W imieniu kard. Kazimierza Nycza, administratora apostolskiego diecezji płockiej oraz bpa Piotra Libery, biskupa płockiego, przebywającego na modlitwie i pokucie w podkrakowskim klasztorze kamedułów, pragnę pozdrowić, powitać i ogarnąć modlitwą wszystkich tutaj obecnych. Każdy z nas, Kochani Bracia i Siostry – jedni autokarami, inni samochodami, wielu w pieszych pielgrzymkach z okolicznych parafii – wszyscy przybyliśmy tutaj, by zobaczyć Królową Polski, Matkę Wniebowziętą, Matkę Zwycięską, Hetmankę Żołnierza Polskiego, w pełniej krasie, można powiedzieć: w galowym stroju koronacyjnym. Dziękuję za Waszą obecność, skupienie i wszelką życzliwość dla naszego najmłodszego sanktuarium. Dziękuję wszystkim, na czele z tutejszym kustoszem, ks. Henrykiem, za wymyślenie, przygotowanie i ofiarne zorganizowanie dzisiejszej uroczystości. Szczególnie wyrażam wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi Józefowi za uświetnienie tej koronacji. Bóg zapłać!

3. Kiedy patrzę na piękne i pełne uczucia oblicze Maryi w smardzewskim wizerunku, to ze wszystkich wezwań Litanii loretańskiej przychodzi mi na myśl jedno: Matko dobrej rady! Maryja w naszym wizerunku jest jednocześnie smutna i radosna, ale nie można patrząc na nią nie poczuć, że coś chce nam powiedzieć, doradzić, przypomnieć. Jak każda dobra matka, która nie milczy, gdy jej dzieciom dzieje się krzywda, gdy jej dzieci błądzą, idą po omacku. Matka dobrej rady, która zna potrzeby naszego życia osobistego, rodzinnego, narodowego… W pobliżu smardzewskiego sanktuarium spoczywa nieznany żołnierz z 1920 r., z niedalekiego pola bitwy, które wpisało się w wielkie zwycięstwo, nazwane „Cudem nad Wisłą”. Czy wtedy, na polach Radzymina, Wyszkowa i Płońska, to właśnie Maryja nie doradzała, jak pokonać zło? Tamte Jej dobre rady przyniosły wolność całej Polsce. Obyśmy przez tę koronację zechcieli bardziej wytężyć ucho na rady naszej Matki. Oby Maryja, która zawsze dobrze doradza, nie zawiodła się na nas, narodzie polskim, który wydaje się czasem zapominać, czyich rad powinien najpierw słuchać. Oby Maryjne rady były słyszane w naszych domach, szkołach, na ulicach i w parkach.

Matko Boża Smardzewska, doradzaj nam nieustannie, aby nikt nie odważył się już lekceważyć prawa Bożego, znieważać naszych symboli i znaków świętych! Matko Boża Smardzewska, doradzaj nam nieustannie, jak budować Polskę, w której każdy jest i chce być bratem, nawet jeśli ma inne patrzenie na świat! Matko Boża Smardzewska, doradzaj nam nieustannie, byśmy w naszym Kościele nie podzielili się, ale byli jedno w prawdzie i miłości!

Ty, co w Smardzewie mieszkasz między nami,
Cudowna, Święta Panienko!
Przyjm hołdy nasze, pokornie błagamy,
Bądź nam obroną, wsparciem i wyręką.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę