25. rocznica koronacji obrazu Świętej Rodziny w Osieku

15 sierpnia 2020 roku w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku odbyły się uroczystości odpustowe połączone z obchodami 25. rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej w obrazie Świętej Rodziny.

Uroczystościom przewodniczył ks. infułat Wojciech Góralski, który wygłosił odpustowe kazanie. Kaznodzieja odniósł się do historii parafii w Osieku, podkreślając znaczenie Cudownego Obrazu. Wspomniał o uroczystości koronacji, która odbyła się 25 czerwca 1995 roku, kiedy proboszczem parafii w Osieku był ks. kanonik Franciszek Różański. Wzięło w niej udział 7 biskupów, około 150 księży oraz rzesze wiernych z różnych zakątków Polski. Koronacji dokonał Kardynał Józef Glemp wraz z ówczesnym biskupem płockim Zygmuntem Kamińskim i biskupem pomocniczym Romanem Marcinkowski, „(…) aby w Kościele Płockim z nową siłą rozkwitła cześć Bogurodzicy, aby coraz szerzej był słyszany Jej głos, abyśmy czynili wszystko, cokolwiek nam powie Jej Syn, Jezus Chrystus, bo przecież tylko On ma słowa życia wiecznego…” (fragment Aktu Koronacji Łaskami Wsławionego Wizerunku Matki Bożej w Obrazie Świętej Rodziny w Osieku). Ks. Infułat zachęcał do podjęcia głębokiej refleksji dotyczącej znaczenia rodziny we współczesnym świecie. Zachęcał również do wzorowania się na Świętej Rodzinie z Nazaretu, w której domu panował spokój, radość, wzajemna miłość i szacunek. Podziękowania na ręce ks. infułata Wojciecha Góralskiego złożył ksiądz proboszcz Stanisław Bednarski oraz przedstawiciele z parafii, przekazując kopię obrazu Świętej Rodziny.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę