57. sympozjum liturgistów o posługach i funkcjach świeckich – 6-8 września 2022 r.

„Posługi i funkcje osób świeckich w liturgii. W 50. rocznicę listu apostolskiego Ministeria quaedam św. Pawła VI” – to tytuł 57. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych. Sympozjum odbędzie się w dniach 6-8 września 2022 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas im. bł. abpa A. J. Nowowiejskiego w Popowie n. Bugiem. Publikujemy jego program.

Wtorek (6 września 2022 r.)

13.00 ​Obiad

14.45 ​Godzina popołudniowa; przywitanie i wprowadzenie do sympozjum

15.00​Referat I: Podstawy teologiczne i normy prawne posług i funkcji osób świeckich w liturgii

- abp dr Józef Górzyński

15.30​Referat II: Od ordines minores clericorum do ministeria laicorum

- ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak

16.00​Przerwa

16.30​Referat III: Aktualny status „liturgii trydenckiej” a posługi i funkcjeświeckich

- ks. dr Mariusz Szypa

17.00​Dyskusja

18.00 ​Msza św. z nieszporami

​- przewodniczy abp dr Józef Górzyński, metropolita warmiński

19.00​Kolacja

 

Środa (7 września 2022 r.)

8.00 ​Msza św. z jutrznią

- przewodniczy bp dr Piotr Greger, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożegoi Dyscypliny Sakramentów KEP

9.00​Śniadanie

10.00​Referat IV: Nowe perspektywy posług kobiet w liturgii w świetle listu

apostolskiego Spiritus Domini papieża Franciszka

- s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin

10.30 ​Referat V: Katechista, katecheta czy mistagog liturgiczny? Refleksja na kanwie listu apostolskiego Antiquum ministerium papieża Franciszka

- ks. dr Zbigniew Głowacki

11.00 ​Przerwa

11.30​Komunikat I: Ratio studiorum a przygotowanie do posług lektora i akolity

- ks. prof. PWT dr hab. Dominik Ostrowski

11.50 ​Dyskusja; godzina południowa

13.00 ​Obiad

14.15 ​Wyjazd do Pułtuska (rynek, zamek - historyczna siedziba biskupów płockich, bazylika kolegiacka)

17.00 ​Nieszpory w bazylice kolegiackiej w Pułtusku

- przewodniczy bp dr Piotr Libera, biskup płocki senior

19.00 ​Kolacja

 

Czwartek (8 września 2022 r.)

8.00 ​Msza św. z jutrznią

- przewodniczy bp dr Piotr Greger

9.00​Śniadanie

10.00​Komunikat II: Funkcje i posługi w formacji służby liturgicznej

- ks. dr Grzegorz Rzeźwicki

10.20​Komunikat III: Formacja liturgiczna we wspólnotach ewangelizacyjnych

- ks. dr Daniel Trocholepszy

10.40​Przerwa

11.10​Aktualne kwestie liturgiczne (bp dr Piotr Greger, ks. prof. dr hab. Jacek Nowak) i organizacyjne; dyskusja; podsumowanie obrad; godzina południowa

13.00 ​Obiad

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę