57 tysięcy świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w parafiach diecezji

57 tys. świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przekazała Caritas Diecezji Płockiej do 249 parafii. Są one w Adwencie rozprowadzane wśród wiernych, ciesząc się ich dużym zainteresowaniem. W roku minionym w ramach akcji udało się zebrać na działalność Caritas diecezjalnej około 100 tysięcy zł.

Swiece2019.jpg

Do 249 parafii diecezji płockiej na początku Adwentu trafiło 57 tysięcy świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, dwojakiego rodzaju. Pomocą w ich rozprowadzaniu są tematyczne plakaty promujące doroczną akcję Caritas. Ze sprzedaży każdej ze świec 10 groszy zostanie przekazanych na projekty Caritas Polska. Pozostałe środki pozostaną w diecezji, będą wykorzystane na działalność adresowaną dla dzieci i młodzieży.

Podobnie jak w ubiegłych latach w diecezji płockiej za pieniądze uzyskane ze sprzedaży świec zostaną dofinansowane kolonie letnie dla dzieci z rodzin żyjących w trudnej sytuacji ekonomicznej, dla polskich dzieci z Białorusi przebywających na koloniach w ośrodku Caritas, jak również na inne inicjatywy pomocowe organizacji. W minionym roku Caritas diecezjalna zebrała ze sprzedaży świec około 100 tys. zł.

Początki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w Polsce sięgają roku 1993. Rok później akcja prowadzona była już w całej Polsce. W 1995 r. postanowiono, że projekt będzie kontynuowany pod nazwą Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W 1996 r. do akcji dołączyli harcerze z ZHP, przekazujący Betlejemskie Światło Pokoju. Światło zapalane w grocie Narodzenia Pańskiego, a wraz z nim wigilijna świeca Caritas, docierała m.in. do Prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu.

Dzięki funduszom uzyskanym ze sprzedaży świec w ubiegłym roku udało się pomóc 25 tysiącom dzieci w kraju (wakacyjny wypoczynek, bezpłatne posiłki, stypendia, rehabilitacja i leczenie). Prowadzona po raz 26. akcja ma charakter ekumeniczny: włączają się w nią Diakonia Kościoła Ewangelickiego i Eleos Polskiego Kościoła Prawosławnego. 10 procent ze sprzedaży każdej świecy przeznaczone będzie na pomoc dzieciom poza granicami kraju. W tym roku środki te trafią do targanej niepokojami wewnętrznymi Wenezueli.

W całej Polsce ma zostać rozprowadzonych ponad 2 mln świec. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom można nabyć w parafiach lub placówkach Caritas. Akcję możne wesprzeć również poprzez wysłanie sms-a o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę