Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko został patronem Powiatu Rypin

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984) został patronem Powiatu Rypin w diecezji płockiej. Stosowny dekret w tej sprawie przekazała watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Wcześniej samorząd ten podjął uchwałę odnośnie woli ustanowienia tego błogosławionego patronem powiatu.

Popieluszko1.jpg

27 października 2021 roku Rada Powiatu w Rypinie podjęła uchwałę (nr XXXVII/260/2021) w sprawie wyrażenia woli ustanowienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Powiatu Rypińskiego. Zapisano w niej, że Święto Patrona Powiatu Rypińskiego będzie obchodzone 6 czerwca.

W uzasadnieniu uchwały Krzysztof Cegłowski, przewodniczący Rady Powiatu Rypin i Aleksandra Błaszczak, sekretarz Powiatu Rypin napisali między innymi, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko od sierpnia 1980 roku był związany ze środowiskami robotniczymi, aktywnie organizował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, stając się jego kapelanem, od 1982 roku organizował Msze św. za Ojczyznę. Ponadto swoją działalnością duszpasterską i nauczaniem, a także wsparciem dla robotników prześladowanych przez władze PRL podczas stanu wojennego, zyskał autorytet i szerokie poparcie społeczne. Za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego został 19 października 1984 roku porwany i bestialsko zamordowany. Jego ciało znaleziono 30 października 1984 roku w zalewie na Wiśle koło Włocławka.

„W Powiecie Rypińskim od początku lat. 80. czynnie działa NSZZ „Solidarność (…). Związkowcy oraz sympatycy gromadzą się na wspólnych obchodach utworzenia NSZZ „Solidarność” (…). Wraz z mieszkańcami Rypina, członkowie związku ufundowali pamiątkową tablicę poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce, która znajduje się na murach kościoła Najświętszego Serca Jezusa w Rypinie. Uroczystość wpisała się na trwałe w kalendarz uroczystości obchodzonych przez mieszkańców Powiatu Rypińskiego”.

W uzasadnieniu zwrócono też uwagę, że ks. Jerzy Popiełuszko głosił postulaty, które stały się podwaliną demokracji w samorządności, wiele mówił o godności narodu, która nie może był tłumiona przez fałszywy ład ideologiczny, oparty na kłamstwie, przymusie oraz odmawianiu ludziom praw do zrzeszania się i uczestnictwa w życiu publicznym.

W związku z uchwałą Rady Powiatu w Rypinie biskup płocki Piotr Libera 24 listopada 2021 r. przedstawił tę prośbę abp. Arturowi Roche, prefektowi Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: „Błogosławiony ks. Jerzy (…) jest dobrym patronem dla tej cząstki Ziemi Dobrzyńskiej i Diecezji Płockiej. Ziemia ta i ludzie, którzy ją zamieszkują są związani duchowo z bł. ks. Popiełuszką, mocno kultywują wartości, za które ten męczennik oddał życie. Jest on cenionym i często wzywanym orędownikiem w wielu osobistych i społecznych sprawach” – napisał Pasterz Kościoła płockiego.

W odpowiedzi na tę prośbę watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przesłała na ręce biskupa płockiego dekret ustanawiający bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, prezbitera i męczennika – patronem Powiatu Rypin. Dekret jest datowany na 20 kwietnia 2022 roku. Dokument podpisał abp Artur Roche, prefekt kongregacji oraz bp Vittorio Francesco Viola OFM, jej sekretarz.

Uroczystości związane z formalnym przyjęciem patronatu bł. ks. Jerzego Popiełuszki nad Powiatem Rypin zaplanowano na 16 października br.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę