Bp Libera: codzienna służba to dawanie świadectwa

- Codzienna służba wobec drugiego człowieka jest okazją do dawania świadectwa – powiedział bp Piotr Libera 9 lutego podczas uroczystości złożenia ślubów wieczystych przez siostrę Benignę OSB. Benedyktynki żyją i modlą się na wzgórzu Loret w Sierpcu od XVII wieku.

Benigna-sierpc.jpg

- Być świadkiem Chrystusa, to oprzeć swoją wiarę na mocy Bożej, a nie na mądrości ludzkiej i nie szukać innych motywacji „jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego”. Człowiek, nawet jeśli jest słaby i pełen lęków, staje się świadkiem, jeśli błyszczy nie własnym wykształceniem, sprytem czy zaradnością, ale pozwala, by przez niego ukazywał się duch i moc Boża – podkreślił w homilii bp Piotr Libera. 

Stwierdził, że być uczniem Jezusa i światłem świata można w każdym miejscu i w każdym czasie, realizując każde powołanie, którym człowiek został obdarzony przez Boga. Wystarczy tylko zawierzyć swoje dziś i swoje jutro Zbawicielowi. Moment złożenia ślubów wieczystych jest odblaskiem Światła, które nie gaśnie, jest świadectwem miłości, która łączy człowieka z Bogiem intymną więzią oddania i bliskości.

- Droga zbawienia w życiu zakonnym jest wymagająca i trudna. Rady ewangeliczne: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa oraz benedyktyńskie „ora et labora” czyli „módl się i pracuj”, to wyzwanie a zarazem codzienność drogi, którą podążać powinni mnisi i mniszki we wspólnocie zakonnej. Nie jest to droga łatwa, ale jest to droga prosta. Idąc nią, człowiek bez błądzenia dojść może do mety, której na imię: zbawienie – zaakcentował bp Libera. 

Kaznodzieja powiedział również, że udział w święcie mniszek benedyktynek jest „duchowym darem Ojca Niebieskiego”, bo wezwanie do tego, by świecić pośród świata blaskiem wiary i dawać świadectwo życia, nie dotyczy tylko zakonników. Poprosił, aby strzec Bożego światła w swojej duszy, nie narażać jej na „ciemności grzechu, mroki egoizmu, rutyny, pychy”. Aby zachować to światło na chwile, których człowiek się lęka: gdy przyjdzie choroba, starość, trudna życiowa sytuacja.

- Niech codzienna służba wobec drugiego człowieka, wobec męża, żony, dziecka, rodziców,  wobec wspólnoty, w której się żyje, będzie okazją do dawania świadectwa. Świadectwa, że z tym światłem, którego Bóg udziela wraz z darem wiary, możemy pokonać wszelką ciemność i wlewać nadzieję w spragnione ludzkie serca – powiedział biskup płocki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę