Caritas diecezjalna powołała Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Zgodnie ze wskazaniami Caritas Polska – Caritas Diecezji Płockiej powołała do istnienia Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Centrum będzie zajmowało się świadczeniem różnorakiej pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie diecezji płockiej.

1031A36D 0311 4401 932D A691A34C706D

Zarząd Caritas Diecezji Płockiej, odpowiadając na wskazania Caritas Polska oraz aktualne potrzeby, powołała do istnienia Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Pracownicy Centrum będą świadczyć pomoc uchodźcom i migrantom w różnym zakresie.

Ukraińcy będą mogli liczyć na pomoc w załatwianiu spraw urzędowych związanych z pobytem  na terytorium Polski (w tym nadawanie numeru Pesel), pomoc w zakresie świadczeń rodzinnych, załatwianie spraw w placówkach oświatowych i medycznych, tłumaczenie dokumentów z języka polskiego na język ukraiński i odwrotnie, organizacja kursów nauki języka polskiego, pomoc w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych, pomoc w założeniu rachunku bankowego, udzielanie niezbędnej pomocy  rzeczowej i materialnej, udzielanie pomocy w organizacji spraw codziennych, związanych z pobytem w Polsce.

Osoby z Ukrainy, zainteresowane wymienionym formami wsparcia, które znalazły się w diecezji płockiej po wybuchu wojny na Ukrainie, mogą zwracać się do pracowników Centrum. Dostępne są numery telefonów, czynne w godz. 8:00-15:30: pan Włodymyr:   725-622-328 oraz pani Małgorzata:  506-222-834.

Przypomnijmy, że w diecezji płockiej w czasie dwóch zbiórek do puszek przed kościołami na pomoc uchodźcom z Ukrainy zebrano 1 mln zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę