Centralna uroczystość Bożego Ciała w Płocku – 16 czerwca 2022 r.

W czwartek 16 czerwca 2022 r. w Kościele przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana Bożym Ciałem. Jest to święto nakazane, w którym katolicy mają obowiązek uczestnictwa w Mszy św. W Płocku centralne uroczystości rozpoczną się Mszą św. o godz. 11.00 w bazylice katedralnej. Następnie około godz. 12.00 na ulice Płocka wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.

Boże Ciało

Mszy św. w katedrze o godz. 11.00 przewodniczył będzie biskup senior Piotr Libera, a koncelebrował między innymi biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Kazanie w katedrze wygłosi ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej „Musicum” w Płocku. 

Procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy przejdzie ulicami: Plac Narutowicza (koło domu biskupiego), Kościuszki, Plac Obrońców Warszawy, Kolegialna, Kwiatka - do placu przy kościele św. Jana Chrzciciela. Mieszkańcy Płocka proszeni są o udekorowanie okien i balkonów w domach, blokach i kamienicach wzdłuż trasy procesji. 

Na zakończenie procesji, przy kościele parafii św. Jana Chrzciciela, homilię wygłosi biskup senior Piotr Libera. Udzieli też błogosławieństwa miastu i diecezji. Po zakończeniu procesji w kościele parafii św. Jana Chrzciciela sprawowana będzie Msza św. dla wiernych, którzy wcześniej w niej nie uczestniczyli.

Podczas centralnej uroczystości Bożego Ciała w Płocku śpiewy i muzykę wykonywać będą: Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, kwintet Canzona i Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę