Czuwanie w katedrze przed Zesłaniem Ducha Świętego

- Tylko Jezus może zaspokoić głód ludzkich serc. Posyła Parakleta – Ducha Pocieszyciela, aby miłością wypełnił nasze życie – powiedział ks. biskup Piotr Libera wieczorem 22 maja br., w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. W katedrze płockiej sprawował Eucharystię w czasie dorocznego czuwania, inicjowanego przez Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Czuwanie-katedra.jpg

Bp Piotr Libera w homilii zaznaczył, że wszystkie dążenia do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych czy do samorealizacji, można sprowadzić do jednego wspólnego mianownika: szczęścia. Człowiek pragnie być szczęśliwy, dlatego próbuje robić karierę, pomnażać majątek, zdobywać coraz to wyższe stanowiska, podróżować po świecie.

Stwierdził też, że kiedy już człowiek zdobędzie wszystkie rzeczy materialne, jakich pragnął, nagle odkrywa, że jego serce wciąż jest puste. Zamiast autentycznego szczęścia, kolejne pragnienia wypełniają jego duszę.

- Chcemy być szczęśliwi – to naturalne i dobre. Tego chce dla nas także Bóg, nasz Pan i Stwórca. Dlatego woła dziś do nas Jezus: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!”. W tych prostych słowach, Jezus wskazuje na jedyne źródło zdolne zaspokoić pragnienia ludzkich serc - tym źródłem jest On sam. Tylko On - Boży Syn, Jedyny Pan i Zbawiciel człowieka, jest w stanie ofiarować nam prawdziwe szczęście: swoją oczyszczającą i uzdrawiającą miłość. I robi to właśnie dzisiaj – zaakcentował hierarcha.

Bp Libera dodał, że Jezus Chrystus, który z miłości do ludzi umarł i zmartwychwstał, posyła Parakleta – Ducha Pocieszyciela, aby tą miłością wypełnił także ludzkie życie i codzienność - jak zrobił to z Maryją i Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku. Dopiero gdy zstąpił przyobiecany im przez Jezusa Duch Pocieszyciel, otrzymali Jego przedziwną siłę głoszenia kerygmatu zgromadzonym w Jerozolimie Żydom. Napełnieni miłością Jezusa, ofiarowaną im w Duchu Świętym, wyruszyli w świat, aby dzielić się nią z innymi.

- Choć różne pragnienia wypełniają nasze serca, to jedno z nich jest dla nas wspólne: chcemy być szczęśliwi. To nasze dzisiejsze spotkanie, to czuwanie, przypomina, że prawdziwego szczęścia możemy i powinniśmy szukać nie w tym, co oferuje nam świat, ale w Chrystusie i posłanym do nas Duchu Świętym – głosił kaznodzieja.

Podkreślił, że tylko Jezus, który jest jedynym źródłem wody żywej, może zaspokoić głód ludzkich serc. Tylko Duch Święty, przychodzący z nieprzebranym bogactwem swoich darów, może wypełnić pustkę, którą odczuwa człowiek, zamykając się wyłącznie w sprawach tego świata. Tylko Bóg, który jest Miłością, może ukoić ludzkie dusze w swych miłosiernych ramionach.

W programie czuwania była także adoracja Najświętszego Sakramentu i konferencja dr Iwony Zielonki, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Płocku oraz dyrektor Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza Ewangelisty. Konferencja nosiła tytuł „Duch Święty w łonie Trójcy Świętej”.

Oprawę czuwania zapewniła DSNE i zespół „Eleos 22.02”. Jego organizatorem był Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę