Czwarta dziewica konsekrowana w diecezji płockiej

Ks. biskup Mirosław Milewski konsekrował 3 sierpnia br. w bazylice katedralnej dziewicę. Jest to czwarta, świecka kobieta w diecezji płockiej, która zdecydowała się na wybór jednej z najstarszych form życia konsekrowanego w Kościele.

Dziewica.jpg

Podczas Eucharystii kazanie wygłosił ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, były opiekun wdów i dziewic konsekrowanych w diecezji płockiej, który przez kilka lat przygotowywał kandydatkę do aktu konsekracji. Przypomniał myśl św. Bonawentury, że jeśli chce się zrozumieć złączenie duszy z Bogiem, to należy najpierw pytać łaski a nie rozumu, najpierw modlitwy a nie księgi, najpierw tajemnicy a nie oczywistości.

- Gdy po raz pierwszy spotkałem panią Kasię, zacząłem pytać rozumu, ale szybko się zorientowałem, że ten pomysł, to łaska powołania. To kobiecość, która się zatraca w umiłowanym Jezusie. Pani Kasiu - jest pani u początku drogi, podczas której mogą się zdarzyć różne rzeczy, ale połączyła się pani z Kościołem, który odtąd bierze za panią odpowiedzialność – podkreślił płocki teolog.

Obrzędu błogosławieństwa dziewicy podczas Eucharystii dokonał bp Mirosław Milewski. Katarzyna Sulewska, ubrana w suknię ślubną, otrzymała z rąk biskupa obrączkę, welon i brewiarz. Odnowiła postanowienie życia w czystości: - Ta konsekracja jest okazją do zadziwienia się tajemnicą Chrystusa, który zaprasza człowieka do bliskości – powiedział biskup.

Katarzyna Sulewska na 31 lat, mieszka w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku. Ma wykształcenie wyższe, pracuje w przedszkolu. Należy do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Jezus żyje” i Duszpasterstwa Petroklezja w parafii św. Stanisława Kostki w Płocku. Często uczestniczy w dużych akcjach ewangelizacyjnych. Przed aktem konsekracji przeszła odpowiednią formację i poznała istotę powołania do dziewictwa konsekrowanego. Wcześniej trzykrotnie składała tzw. śluby prywatne.

W uroczystości uczestniczyli bliscy konsekrowanej kobiety oraz dziewice i wdowy konsekrowane z diecezji. Obecny był też ks. kan. dr Bogdan Czupryn, opiekun duchowy wspólnoty konsekrowanych kobiet.

Stan dziewic konsekrowanych to jedna z najstarszych form życia konsekrowanego w Kościele. Znane były one już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Składają zobowiązanie do życia w czystości, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim, oddają się pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i modlitwie, codziennie odmawiają Liturgię Godzin, nieustannie wielbią Boga i wypraszają zbawienie świata.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę