Diecezja płocka: mniej chrztów, więcej ślubów

W diecezji płockiej w ostatnim roku zmniejszyła się liczba dzieci ochrzczonych i mniej młodych osób przyjęło sakrament bierzmowania. Poza tym więcej par przyjęło sakrament małżeństwa - tak wynika z danych statystycznych, opracowanych na podstawie kwestionariusza „Census Annus 2018”, przygotowywanego przez Stolicę Apostolską.

Dziecko3.jpg

Dane statystyczne, przekazane z 249 parafii diecezji płockiej (w tym 6 prowadzonych przez zakony), zostały zebrane na początku 2019 roku, a dotyczą roku 2018. Diecezja płocka wciąż zajmuje ten sam obszar 11.000 km kw., ale w 2018 r.  zamieszkiwało go 807.089 osób, w tym 800.120 katolików.

W Kościele płockim w 2018 roku sakramentu chrztu św. udzielono 9.226 dzieciom, gdy tymczasem rok wcześniej było to 9.490 dzieci. Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 11.234 dzieci, natomiast w 2017 roku było to 10.939 dzieci. Jeśli chodzi o młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, to w 2018 roku dotyczył on 7.291 osób, a rok wcześniej – 8.753 osób.

Gdy policzy się śluby kościelne, to w minionych roku sakrament ten przyjęły 4.022 pary, a w 2017 roku były to 3.722 pary. Poza tym przybyło pogrzebów: w 2018 r. było ich 10.550, a rok wcześniej – 10.102.

Zmniejszyła się liczba księży pracujących w diecezji: w minionym roku było ich 610 (oraz 54 księży zakonnych), gdy tymczasem w roku 2017 – 618 (oraz 58 księży zakonnych). Gdy  chodzi o księży emerytów – to w 2018 roku było ich 120, a w roku 2017 – 115. W roku 2018 zmarło 10 księży, a rok wcześniej – 3.

Poza tym w płockim Seminarium Duchownym w roku 2018 uczyło się 35 kleryków, a rok wcześniej - 31. Statystyki wskazują ponadto, że w 2018 roku w diecezji pracowało 9 braci zakonnych, czyli tyle samo co w roku 2017. Jeśli chodzi o siostry zakonne, to ich liczba nieznacznie maleje - w minionym roku było ich 198, gdy tymczasem w 2017 – 201.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę