Diecezja płocka udzieliła wsparcia finansowego ludności ukraińskiej

Diecezja płocka przekazała kwotę 3 tysięcy euro na pomoc mieszkańcom Ukrainy. Środki otrzymała Archidiecezja Kijowska Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby humanitarne ludności, która padła ofiarą strasznej wojny i zbrodni przeciwko ludności.

Logo Diecezja Płocka 5

Wojna w Ukrainie trwa już ponad 80 dni. Jej każdy dzień, to dramat wielu ludzi. Najgorzej jest na wsiach, gdzie nie dociera pomoc z Zachodu, brakuje jedzenia, lekarstw, środków opatrunkowych. Niektóre wsie są odcięte od świata, bez prądu i wody. Nie ma sklepów, w których można kupić jakąkolwiek żywność. W odległych miejscowościach mówi się wprost o kryzysie humanitarnym.

W tych dniach diecezja płocka przekazała kwotę 3 tysięcy euro na rzecz Archidiecezji Kijowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, na potrzeby humanitarne oraz wsparcie służby socjalnej.

- Wiemy, że Ukrainie potrzebna jest każda pomoc. Kraj ten codziennie zmaga się ze skutkami wojny. Jego mieszkańcy na terenach objętych wojną cierpią głód, nie mają wody do picia, nie mogą się leczyć, każdego dnia boją się o własne życie. W miarę możliwości chcemy im pomagać, także za pośrednictwem Kościoła greckokatolickiego. Wiemy, że Ukraina potrzebuje modlitwy, ale niezbędna jest też konkretna pomoc materialna – mówi ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Księża greckokatoliccy w Ukrainie koło Kijowa między innymi urządzają kościelne piwnice jako schrony bombowe, pomagają rannym, dostarczają ludności żywność i artykuły pierwszej potrzeby, udzielają też wsparcia duchowego i psychologicznego: - Robią wszystko, co możliwe, aby ratować życie. Aby jednak kontynuować tę posługę, potrzebują wsparcia materialnego, którego nam katastrofalnie brakuje - przyznaje bp Josyf Milyan, biskup pomocniczy Archidiecezji Kijowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę