Diecezjalna Rada Duszpasterska w Płocku: w Kościele trzeba podzielić się odpowiedzialnością

„Nie żyjemy w epoce wielkich zmian. Żyjemy w nowej epoce” – słowa papieża Franciszka przywołał ks. biskup Mirosław Milewski podczas spotkania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, która spotkała się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku 21 maja 2022 r. Rozmawiano między innymi o zmianach w duszpasterstwie, spowodowanych zmniejszającą się liczbą księży. – Trzeba podzielić się odpowiedzialnością w Kościele, skorzystać z jego rezerw organizacyjnych – uważał jeden z uczestników spotkania. Za 5-letnią pracę w radzie księżom i osobom świeckim podziękował biskup płocki Piotr Libera.

IMG 0714

Spotkanie w opactwie otworzył bp Piotr Libera. Powiedział między innymi, że obecnie Kościół zaczyna żyć duchem synodalności. Wspólnoty powinny zacząć żyć w sposób synodalny: słuchając Ducha Świętego, siebie nawzajem i pasterzy. Biskup podziękował za postawę diecezjan wobec „pobratymców z Ukrainy”, za ofiarną pomoc, niezwykłą gościnność i koordynowanie pomocy przez Caritas diecezjalną.

Podczas spotkania biskup pomocniczy Mirosław Milewski przedstawił propozycje zmian w organizacji duszpasterstwa w diecezji płockiej, w obliczu zmniejszającej się liczby kapłanów, Za papieżem Franciszkiem powtórzył, że „nie żyjemy w epoce wielkich zmian, ale w nowej epoce”. Warto przewartościować sposób myślenia o duszpasterstwie w Kościele: w 2022 roku w diecezji na emeryturę przejdzie dziewięciu księży, a wyświęconych zostanie trzech nowych. W płockim Seminarium studiuje obecnie 22 kleryków. Konieczne jest „nawrócenie duszpasterskie” (papież Franciszek) i przewartościowanie sposobu myślenia o Kościele. 

- Nie możemy zamknąć się w relikwiarzu. Powinniśmy szukać „ochrzczonych pogan”, zastanowić się nad zmianą organizacji Mszy św. i nabożeństw, w większym stopniu zagospodarowywać świeckich, zastanowić się nad nowym modelem wizyty duszpasterskiej, efektywnością działań grup parafialnych, promocją powołań, weryfikacją wieku emerytalnego księży, redukcją wikariatów, w przyszłości być może łączeniem parafii, a także łączeniem obowiązków przez księży pracujących w instytucjach diecezjalnych z obowiązkami w parafiach   – powiedział biskup.     

Odbyła się dyskusja nad przedstawionym propozycjami. Księża, zakonnicy i osoby świeckie między innymi zwróciły uwagę na konieczność „nawrócenia duszpasterskiego”. Uważali oni, że w Kościele „trzeba podzielić się odpowiedzialnością ze świeckimi”. Potrzebna jest wspólna odpowiedzialność księży i świeckich za Kościół. Kościół powinien wykorzystać „rezerwy organizacyjne”, jakie posiada.  

Świeccy działający w Kościele muszą być dobrze uformowani, przygotowani do powierzanych im funkcji, powinni „czuć Kościół”. Z drugiej zaś strony brak księży powoduje, że upadają istniejące grupy parafialne. Zwrócono też uwagę na brak katechezy dorosłych, która wydaje się być aktualnie niezbędna.   

Ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej powiedział o poszukiwaniu możliwości zaangażowania osób świeckich w posługi liturgiczne oraz pracę duszpasterską: - Trzeba podzielić się posługą, bo razem stanowimy Kościół. Zmiana mentalności dotyczy również osób świeckich – uważał organizator spotkania. 

Lektor, akolita, katecheta, diakonat stały – to posługi, które obecnie mogą pełnić w Kościele świeccy. Wszystkie te osoby muszą mieć ukończone 25 lat i być akceptowane przez wspólnotę parafialną. Ks. Marcin Sadowski przedstawił, co mogą osoby ustanowione do tych posług wykonywać podczas liturgii, a także poza nią.    

Lektor może na przykład zajmować się mediami parafialnymi, pomagać duszpasterzom w przygotowywaniu nabożeństw czy wspierać rodziny przed pogrzebem ich bliskich. Z kolei akolita może pomagać w parafii w przygotowaniu Triduum Paschalnego, odpustu, rekolekcji, organizować wolontariat, pomagać potrzebującym.

Katecheta naucza w imieniu Kościoła, przygotowuje do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, angażuje się misyjnie. Natomiast diakon stały podczas liturgii może na przykład głosić kazania, przewodniczyć pogrzebom, błogosławić małżeństwa. Posługi akolity, lektora i katechety mogą wykonywać także kobiety.   

Na zakończenie spotkania w Płocku bp Piotr Libera podziękował członkom Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej za udział w 5-letnich pracach tejże rady. 

Diecezjalną Radę Duszpasterską powołuje biskup płocki Piotr Libera. Tworzy ją około 60 osób: księży, świeckich, braci i sióstr zakonnych, wywodzących się z różnych środowisk w diecezji. Celem działalności rady jest m.in. pomoc biskupowi diecezjalnemu w pełnieniu przez niego misji pasterskiej. Podczas spotkań poruszane są sprawy związane z aktualnymi problemami duszpasterskimi w Kościele diecezjalnym i powszechnym.