Droga Krzyżowa na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach

Ks. biskup Piotr Libera poprowadził 11 kwietnia br. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach nabożeństwo Drogi Krzyżowej, z udziałem jego podopiecznych, pracowników i gości: - Krzyż jest kluczem, który otwiera nam bramę do życia wiecznego z Jezusem Zmartwychwstałym – zwrócił się do uczestników nabożeństwa.

Droga_krzy_owa_go_lice.jpg

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Goślicach odbyło się w parku, otaczającym Dom Pomocy Społecznej. Krzyż na czele nieśli strażacy z OSP w Goślicach. Rozważania dla czternastu stacji Drogi Krzyżowej przygotowali pracownicy i opiekunowie mieszkańców DPS w Goślicach.

Na zakończenie bp Piotr Libera podziękował za zaproszenie na to tradycyjne, staropolskie nabożeństwo. Wielu Polaków na przestrzeni wieków praktykowało modlitwę przy stacjach Drogi Krzyżowej, bo krzyż to „znak rozpoznawczy, znak tożsamości chrześcijańskiej”.

- Dziś za krzyż w wielu regionach świata ludzie oddają życie, giną. Ich jedyną winą jest tylko to, że są chrześcijanami i mają Boga w sercu. Współcześni męczennicy za wiarę przelewają krew, łącząc się z ofiarą Jezusa Chrystusa – powiedział biskup płocki.

Dodał, że krzyż nie jest celem samym w sobie, jest kluczem, który otwiera bramę do życia wiecznego z Jezusem Zmartwychwstałym: - Niech Jezus Chrystus gości w waszych sercach, będzie w centrum waszej społeczności – życzył podopiecznym DPS.

Razem z mieszkańcami i opiekunami DPS w nabożeństwie uczestniczył jego dyrektor Mariusz Chyliński, kapelan tej placówki ks. Andrzej Krajewski, proboszcz parafii św. Stanisława BM w Ciachcinie, wicestarosta płocka Iwona Sierocka.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę