Duchowieństwa diecezji płockiej - tom 9

Duchowieństwo. T. 9

Ukazał się dziewiąty tom serii „Duchowieństwo diecezji płockiej” autorstwa ks.prof.dr.hab. Michała Mariana Grzybowskiego. Znalazło się w nim ponad 400 biogramów księży pracujących w naszej diecezji. Są to przede wszystkim kapłani aktywni w latach 1500–1800, ale również kapłani żyjący w XIX i XX wieku oraz niedawno zmarli (ks. H. Adamczyk, ks. K. Brzuska, ks. H. Chamski, ks. J. Darmofalski, ks. T. Fronczak, ks. J. Godleś, ks. T. Janowski, ks. L. Jasiński, ks. F. Kasprzycki, ks. I. Kaczorek, ks. J. Kamiński, ks. D. Kisiel, ks. H. Lipka, ks. I. Mroczkowski, ks. P. Muzyczyszyn, ks. T Niestępski, ks. T. Nikicin, ks. A. Nowakowski, ks. K. Roman, ks. R. Rudziński, ks. T. Żerdziewski). Teksty powstawały przede wszystkim na podstawie zasobów Archiwum Diecezjalnego. Ograniczony materiał źródłowy nie pozwolił na stworzenie rozbudowanych biografii, jednak nawet krótkie życiorysy przywołują pamięć o duchownych, którzy tworzyli diecezję płocką.

Pozycję można nabyć w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego.

M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. Tom 9, Płock 2022, ss. 220.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę