Dzień Formacji dla muzyków kościelnych

W sobotę 2 października br. odbył się drugi z czterech zaplanowanych Dni Formacji dla muzyków kościelnych. Tym razem spotkanie miało miejsce w Ciechanowie. Pierwsza część Dnia Formacji miała charakter modlitewny.

Organiści

Organiści zebrani w kościele parafii św. Józefa wysłuchali katechezy pt. „Uwielbia dusza moja Pana” – o muzyce kościelnej z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim, którą wygłosił ks. kan. dr Andrzej Leleń. Po katechezie, w czasie osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, uczestnicy mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

W drugiej części spotkania, która odbyła się w sali Domu Katolickiego, muzycy kościelni wysłuchali referatu poświęconego Materiałom pomocniczym w ukształtowaniu muzyki i śpiewu w celebracji sakramentu małżeństwa, który wygłosili ks. Marcin Sadowski i p. Bogdan Wiśniewski. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa w intencji zmarłego przed rokiem śp. ks. Hieronima Chamskiego, wieloletniego nauczyciela w Diecezjalnym Studium Organistowskim, muzyka, kompozytora i wydawcy.

W spotkaniu wzięło udział około pięćdziesięciu organistów ze wschodniej części Diecezji Płockiej. Kolejne Dni Formacji odbędą się w Sierpcu (16 października) i w Płocku (23 października).

Ks. Marcin Sadowski
Dyrektor Diecezjalnego Instytutu „Musicum”

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę