Europejskie Dni Dziedzictwa w Ratowie

337. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej stała się jednym z tematów wiodących tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa w ratowskim sanktuarium, których celem, zgodnie z mottem „Ratowo – droga przez wieki”, było ukazanie przełomowych momentów w dziejach miejscowości, na tle historii całego kraju. Przedsięwzięcie o charakterze religijno-kulturalno-edukacyjnym zostało zorganizowane po raz dziesiąty.

1-edd-2020.jpg

Dni Dziedzictwa rozpoczęły się o godz. 9.30 mszą św. w intencji mieszkańców Europy, której przewodniczył oraz homilię wygłosił rektor sanktuarium, ks. kan. Bogdan Pawłowski.

W homilii ks. rektor przybliżył m.in. postać włoskiego kapucyna Marka z Aviano, odprawiającego o świcie, 12 września 1683 roku, na wzgórzu Kahlenberg mszę św., do której służył król Jan III Sobieski oraz jego syn, królewicz Jakub, a potem nieustraszenie niosącego posługę kapłańską na polu bitwy.

- Dzisiejsza uroczystość jest doskonałą okazją do uczczenia 337. rocznicy Bitwy pod Wiedniem, na którą zgodnie z tradycją, został zabrany przez chorążego Tomasza Narzymskiego, słynący łaskami obraz św. Antoniego z Ratowa. Bitwy, podczas której geniusz strategiczny polskiego króla, a zarazem głównodowodzącego sprzymierzonymi wojskami, wsparty siłą duchową ojca Marka z Aviano, spadkobiercy św. Antoniego, uratował Europę przed nawałą osmańską – podkreślił kaznodzieja.

Ks. Pawłowski przypomniał również drogę życiową bł. Marka z Aviano, który, w latach 40. XVII w. jako szesnastolatek przerwał naukę w szkole jezuickiej i bezskutecznie próbował zaciągnąć się do armii, by walczyć z osmańską Turcją po stronie Republiki Weneckiej, wyrzucony ze statku, bezdomny został przygarnięty przez zakon franciszkanów, w którym dorastał, kształcił się, przechodząc kilkuletnią drogę od furtiana do wędrownego kaznodziei, by następnie po przeprowadzce do klasztoru San Prosdocimo w Padwie odkryć w sobie dar porywania ludzkich serc kazaniami a także dar uzdrawiania i stać się jednym z najsłynniejszych przywódców duchowych i mistyków swoich czasów, doradcą biskupów, królów, cesarza Austrii Leopolda I, legatem papieskim.

Podsumowując ks. Pawłowski podkreślił jego ważną rolę dla Victorii Wiedeńskiej, na którą wskazywał król Jan III Sobieski w listach do swojej żony Marysieńki. Na zakończenie homilii ks. rektor, nawiązując do obecnej sytuacji Europy, przeżywającej kryzys tożsamości i potrzebującej duchowych przywódców, przytoczył słowa św. Jana Pawła II, który w dekrecie zatwierdzającym beatyfikację ojca Marka z Awiano napisał: „O. Marek, zatroskany o chwałę Bożą i zbawienie dusz, był światłem dla wielu narodów Europy. Przez swoją świętość i zapał apostolski, wśród wielu ludzi ożywił wiarę”

Bezpośrednio po mszy św. rozpoczął się piknik rycerski „Śladami Pawła z Radzanowa”, podczas którego przybliżona została postać rycerza Pawła z Radzanowa, doradcy księcia mazowieckiego Siemowita IV, którego gniazdo rodowe znajdowało się kilka kilometrów od Ratowa. Uczestnicy mieli także możliwość zatopienia się w kulturę rycerską, obejrzenia pokazu tańca średniowiecznego, wysłuchania prelekcji o strojach średniowiecznych i technikach ich szycia, a także obejrzenia turnieju konnego i pokazów pojedynków pieszych rycerzy w zbrojach wzorowanych na czternastowiecznych.

Następnie, w nawiązaniu do hasła przewodniego „Ratowo – droga przez wieki”, zaprezentowane zostały przełomowe momenty w historii Ratowa i okolic na tle historii całego kraju – począwszy od szesnastego wieku aż po współczesność.

Specjalną atrakcją, związaną z uczczeniem 337 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, był pokaz wystrzałów z replik siedemnastowiecznych armat.

Poza elementami edukacyjnymi, tradycyjnie zaplanowano również prelekcję na temat historii założenia pielgrzymkowego w Ratowie, zwiedzanie pobernardyńskiego kompleksu klasztornego a także prezentację postępów trwających właśnie prac renowacyjnych przy ołtarzu Matko Boskiej Śnieżnej, dofinansowanych ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, których celem jest odkrycie unikatowej osiemnastowiecznej marmoryzowanej polichromii z drewna lipowego.

Jak co roku, można było podziwiać kunszt edukatorów i rekonstruktorów z Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku Bratjan i Nowego Miasta, Chorągwi Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej oraz Stajni Tarpan.

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście, w tym senator Jan Maria Jackowski, Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego, Włodzimierz Wojnarowski, członek rady powiatu mławskiego, Witold Okumski, członek zarządu powiatu mławskiego a także Mirosław Koźlakiewicz, członek Rady Społecznej przy Biskupie Płockim.

Wśród zwiedzających, poza mieszkańcami powiatu mławskiego, żuromińskiego, płońskiego i sierpeckiego, byli goście z Płocka, Warszawy i Gdyni. Ze względu na sytuację epidemiczną organizatorzy zapewnił płyn dezynfekcyjny do rąk oraz przypominali o konieczności noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Poza mszą świętą i zwiedzaniem kompleksu, wszystkie atrakcje odbywały się na rozległym terenie ogrodów przyklasztornych.

Projekt współfinansowany był ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach projektu „Artystycznie, naukowo o baroku i rokoku”.

Źródło: Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę