Figura Maryi po 70. latach wróciła na Wzgórze Tumskie w Płocku

Przy ul. Mostowej na Wzgórzu Tumskim w Płocku ponownie stanęła figura Matki Bożej. Zdemontowaną na przełomie lat 40. i 50. XX wieku figurę postanowiła przywrócić temu miejscu grupa płocczan. Poświęcenia figury maryjnej dokonał ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej w Płocku. Matka Boża ponownie wita ludzi przyjeżdżających do Płocka.

Figura Matki Bożej
Figurę Matki Bożej nad Wisłą, na historycznym Wzgórzu Tumskim w Płocku, w 1886 r. ufundowała rodzina Górnickich. Stanisław Górnicki był lokalnym przemysłowcem, a stawiając figurę Maryi chciał Jej podziękować za to, że uratowała go przed utopieniem się w rzece, gdy chciał zimą przejść przez nią po lodzie. Na przełomie lat 40. i 50. XX w. figurę zdemontowały władze komunistyczne. 
Po około 70. latach figura Maryi powróciła na Wzgórze Tumskie. Stało się to możliwe dzięki współdziałaniu grupy płocczan. Projekt techniczny oraz zagospodarowania terenu wykonało Towarzystwo Techniczne w Płocku wspólnie z płocką filią Politechniki Warszawskiej. Figura została odtworzona z marmuru na podstawie zachowanych zdjęć, w pracowni rzeźbiarskiej w Częstochowie. 
Nowa figura stanęła na zachowanym, starym postumencie. Znajduje się na nim napis: „O Maryo bez grzechu poczęta módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy – tę figurę wznieśli w roku 1886 małżonkowie Felicya i Stanisław Górniccy”. Obok figury stanęły żeliwne latarnie, wzorowane na poprzednich. Poświęcenia figury Matki Bożej w miejscu, gdzie ul. Mostowa rozgałęzia się w kierunku mostu im. Legionów Piłsudskiego (tzw. stary most) oraz nadwiślańskiej ulicy Rybaki, dokonał proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski. 
Inicjatorami odbudowy figury byli członkowie Towarzystwa Technicznego w Płocku z prezesem dr. inż. Piotrem Gryszpanowiczem. Zaangażowali się w nią także: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, jeden z jego zastępców Piotr Dyśkiewicz, kierownik płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Kominek, a także lokalni przedsiębiorcy: Dariusz Kluge, Grzegorz Lipowski, Dariusz Molendowski, Maciej Wieczorkowski. Pomysłodawcom swojego wsparcia i rady udzielił biskup pomocniczy Mirosław Milewski. 
***
Figura Matki Bożej stanęła na nad Wisłą, na Wzgórzu Tumskim w Płocku w roku 1886. Ufundował ją lokalny przemysłowiec Stanisław Górnicki, na pamiątkę ocalenia, gdy przeprawiając się przez Wisłę, uniesiony przez krę, został uratowany dzięki modlitwie do Matki Bożej. Wtedy w Płocku był tylko most pontonowy, jednak pływał, gdy nie było kry, a przed zimą go demontowano i składowano w Radziwiu. 
Figura została ustawiona w sąsiedztwie schodów prowadzących nad Wisłę (prawdopodobnie wcześniej stał w tym miejscu zniszczony, drewniany krzyż). Ustawiono ją na postumencie, otoczono ogrodzeniem, bo bokach oświetlały ją lampy. Gdy nieopodal miał powstać most drogowo-kolejowy, zaczęto myśleć o przeniesieniu figury Maryi w inne miejsce. W marcu 1938 r. Państwowe Kierownictwo Budowy Mostu zwróciło się do zarządu miasta o wskazanie nowego miejsca. W sprawę zaangażowano także miejscową kurię, która zaproponowała, aby Matka Boża stanęła w sąsiedztwie pobliskiego kościoła ewangelickiego. Do przeniesienia figury jednak nie doszło. Potem wybuchła II wojna światowa. 
Figura przetrwała wojnę, ale nie przetrwała czasu rządów władzy komunistycznej. Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku zdecydowały one o jej usunięciu, pod pretekstem budowy schodów łączących plac Obrońców Warszawy z nadbrzeżem wiślanym. Figurę wraz z cokołem przeniesiono na starszą część cmentarza w Alejach Floriana Kobylińskiego w Płocku, na terenie parafii farnej w Płocku. Tam w latach 80. została uszkodzona podczas wichury. 
Za zgodą proboszcza ks. Seweryna Wyczałkowskiego figura trafiła do jednego z parafian, miała zostać naprawiona. Po renowacji pozostała jednak w prywatnym miejscu. Cokołem zaopiekowała się parafia pw. Ducha Świętego w Płocku (w latach 90. XX w.). Wykorzystano go pod inną figurę, ale z zastrzeżeniem, że jeśli będzie taka potrzeba, cokół powróci pod pierwotną figurę maryjną, co też się stało. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę