Harcerze przekazali księżom biskupom Betlejemskie Światło Pokoju

Biskup płocki Szymon Stułkowski i biskup pomocniczy Mirosław Milewski przyjęli Betlejemskie Światło Pokoju. W Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku 15 grudnia br. przekazał je hm. Cezary Supeł, komendant Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Światło Pokoju 2022
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbyło się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku, w obecności pracowników Kurii Diecezjalnej, a zostało poprzedzone wspólną modlitwą. Światło przynieśli hm. Cezary Supeł, komendant Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Władysława Broniewskiego w Płocku oraz phm. Anna Wasilewska, jego zastępca ds. programu i komunikacji. 
 
Komendant przypomniał, że szlachetna akcja odbywa się po raz 32., w tym roku pod hasłem „Światło dla Ciebie”: - Wspaniała sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju jest bezprecedensowym wydarzeniem. Od ognia w grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem jeden z najmłodszych skautów austriackich zapala świeczkę, która trafia do Wiednia. Stamtąd światło odbierają skauci z różnych europejskich krajów. My dostajemy światło ze Słowacji, od nas jest przekazywane na Ukrainę i do Szwecji. W Polsce światło trafia do miejsc i instytucji, gdzie idea harcerska jest znana, rozumiana, potrzebna - relacjonował druh Cezary Supeł. 
Przypomniał też obecnym, że każdy z harcerzy składając przyrzeczenie mówi, że ma szczerą wolę nieść pomoc bliźnim, służyć Bogu i Polsce, i być posłusznym prawu harcerskiemu.
- Tegoroczne przesłanie akcji: „Światło dla Ciebie” - traktujemy jako wyzwanie, jako podarunek dla każdego, żeby wyzwalało w sercach chęć zmieniania świata. To wezwanie do dbania, aby światło nie zagasło fizycznie, bp przecież może je zdmuchnąć wiatr czy różne przeciwności. To też podziękowanie za to, że możemy ideę harcerską realizować dzięki wyciągniętym rękom, które pomagają zmieniać świat na lepsze – interpretował druh Cezary.   
Bp Szymon Stułkowski podziękował za Betlejemskie Światło Pokoju. Przyznał, że kiedyś chciał napisać książkę o tej idei i opisać w niej postacie, które zapalają pierwszą świecę, a zawsze są to osoby, które popełniły odważny, bohaterski czyn. Dodał też, że idea skautowa jest mu bliska, gdyż jest to „przełożenie Ewangelii na język lasu”. 
Betlejemskie Światło Pokoju jest w Płocku od kilku dni. Do miasta dotarło przez Krzeptówki, Wawel, Jasną Górę i Brochów koło Sochaczewa. Za pośrednictwem harcerzy światło jest przekazywane do różnych instytucji, zakładów pracy, szkół, parafii. Przekazywanie światła ma uroczysty charakter, podkreśla się wówczas, że święta Bożego Narodzenia, to święta pokoju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę