II Antoniański Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej w Brwilnie

W Brwilnie koło Płocka na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego odbył się II Antoniański Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej. W programie dnia patronalnego znalazła się też Msza św., której przewodniczył ks. biskup Piotr Libera: - Nie sądźmy bliźniego, bo wszyscy jesteśmy słabi i ułomni – powiedział na terenie zabytkowej „Antoniówki”, miejsca związanego z bł. abp. Antonim J. Nowowiejskim.

Biskup płocki Piotr Libera był gościem uroczystości patronalnej ku czci bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego – jego imię nosi Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Biskup przewodniczył Mszy św. polowej, a także wręczył nagrody w II Antoniańskim Konkursie Piosenki Chrześcijańskiej. Uczestniczyli w nim podopieczni domu. 

W kazaniu wygłoszonym podczas Mszy św. Pasterz Kościoła płockiego przywołał postać Abrahama – „ojca naszej wiary”: - I wtedy, za czasów Abrahama, i dziś przemawia do nas ten sam Bóg. On wzywa, abyśmy jak Abraham „wyszli z ziemi rodzinnej”. To wezwanie usłyszał też błogosławiony arcybiskup Nowowiejski, patron tego miejsca. Słowo Boże wiąże się z naszym życiem i staje się przestrogą, abyśmy nie sądzili bliźniego, bo przecież wszyscy jesteśmy ułomni i słabi – stwierdził bp Libera.

W gronie gości uroczystości znalazł się m.in. ks. kan. Marian Ofiara z Działdowa, proboszcz parafii, której patronują błogosławieni męczennicy Kościoła płockiego: abp Nowowiejski i bp Wetmański; od wielu lat oddany propagator kultu tych błogosławionych. Obecny był też kapelan DPS ks. Krzysztof Szuliński i ks. Witold Zembrzuski, proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie.


„Antoniówka”, to budynek wzniesiony w Brwilnie koło Płocka jako dom letniskowy Seminarium Duchownego w Płocku w latach 1926-1927, z fundacji biskupa płockiego Antoniego Nowowiejskiego. Zgodnie z koncepcją architekta Stefana Szyllera obiekt miał sięgać wzorców architektury obronnej XVI i XVII w. Budynek należy do tzw. stylu narodowego, popularnego w XX-leciu międzywojennym. Obecnie na tym terenie znajduje się  Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. Antoniego J. Nowowiejskiego. Jego dyrektorem jest Joanna Maria Siemiątkowska.

Abp Antoni Julian Nowowiejski był biskupem płockim w latach 1908-1933. W czasie II wojny światowej został internowany przez Niemców i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Działdowie. Został zamęczony prawdopodobnie 28 maja 1941 r. Stanął na czele 108 męczenników brunatnego totalitaryzmu (wśród nich jest również bp Leon Wetmański, jego sufragan, zmarły w Działdowie 1 października 1941 r.), beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę