II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

Z woli Ojca Świętego Franciszka w czwartą niedzielę lipca (w tym roku 24 lipca), w bliskości wspomnienia świętych Joachima i Anny, w całym Kościele powszechnym obchodzony jest II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Pamiętajmy tego dnia o seniorach, przebywających w domach i ośrodkach pomocy społecznej, a zwłaszcza o diecezjalnym Domu Seniora Leonianum – Piękne życie w Sikorzu.

Senior G69f0b2afd 640

Na okoliczność Światowego Dnia przygotowano pomocnicze materiały duszpasterskie. Zachęcam do zapoznania się z nimi i wykorzystania w niedzielę 24 lipca br.

1. Orędzie Franciszka, zatytułowane „Wydadzą owoc nawet i w starości”. Warto w niedzielę 24 lipca 2022 r. w kazaniach odwołać się do tego tekstu.
2. Modlitwa na II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, do odmówienia w czasie Mszy św. po Komunii św. przez osobę starszą.
3. Propozycja modlitwy wiernych.
4. Błogosławieństwo końcowe.
5. Logo, przygotowane przez watykańską Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia, do promocji w mediach społecznościowych i na stronach parafialnych.
6. Informacje o odpuście zupełnym, zadekretowanym przez Penitencjarię Apostolską.

Płock, dn. 22 lipca 2022 r.

ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę