Inauguracja Tygodnia Ekumenicznego w Płocku

Przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich wzięli udział 18 stycznia br. w Mszy św. ekumenicznej w kościele parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku na inaugurację Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości” (por. Pwt 16,18-20): - Należy przepraszać Pana za każdą niesprawiedliwość w myślach, mowie i czynach, która przyczyniła się do podziałów społecznych – podkreślił biskup płocki Piotr Libera. Wspólnie modlono się także za śp. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.

Bp Piotr Libera przypomniał, że za przygotowanie modlitw na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019 odpowiedzialni byli chrześcijanie z Indonezji, którzy wybrali hasło z Księgi Powtórzonego Prawa „Dąż do sprawiedliwości”.

- Poczucie sprawiedliwości jest podstawą pojednania w społeczeństwie. Dla chrześcijanina, który pamięta, że Chrystus przyszedł do wszystkich, jedno musi być jasne – ani w rodzinie, ani w życiu zawodowym, w rządzeniu nie wolno świadomie wybierać drogi podziałów, konfliktu, konfliktów, kłamstwa, nieprzejrzystości, a tak się niestety zdarza – ubolewał biskup płocki.

Zaznaczył, że w związku z tym działająca pod jego auspicjami Rada Społeczna, wydała oświadczenie o tym, że szerzenie fałszywych wiadomości przyjmuje dzisiaj postać szczególnie niebezpiecznej struktury zła, która nie tylko fałszuje sumienia jednostek, ale stanowi ogromne zagrożenie dla przejrzystości życia.

- Szczególnie niebezpieczną manifestacją tego typu zjawisk jest współczesna polska scena polityczna, gdzie w imię źle pojętej wolności dochodzi do kłótni, wyzwisk, zaniku elementarnego wstydu. Jeśli każdy myśli wyłącznie o własnym interesie, jeśli egoizm ludzi i grup bierze górę nad dobrem wspólnym, jeśli niebezpiecznie oswajamy się z nienawiścią i przemocą, jeśli wewnętrzne walki dzielą nas i kaleczą, to trzeba się zapytać, co uczyniliśmy ze światłem Bożego Narodzenia – zasugerował hierarcha.

Homilię bp. Karola M. Babiego, biskupa naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, nieobecnego z powodu choroby, odczytał ks. Jan Maria Opala, proboszcz parafii mariawickiej w Mińsku Mazowieckim: „Jeśli chrześcijanin postępuje zgodnie z Bożą wolą, to może być błogosławieństwem dla wszystkich wokół. Jeśli ma za nic prawo Boże, skutki mogą być tragiczne” – napisał zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.  

Odwołał się do hasła dnia: „Niech prawo rozlewa się jak woda, a sprawiedliwość jak niewysychający potok” (Am 5,24). Stwierdził, że starotestamentalny prorok Amos piętnował m.in. brak dla poszanowania prawa i pogardę wobec ubogich. Stawał po stronie tych, którzy sami nie byli w stanie walczyć o swoje prawa i nie zawahał się przed wypełnianiem Bożego polecenia. 

„Bóg nie ma innych nóg niż nasze, nie ma innych rąk niż nasze, nie ma innych ust, jak tylko nasze. On wszechmogący i wszechmocny, potrzebuje nas, aby przemieniać rzeczywistość. Amos nie był jedynie Bożym narzędziem – był posłany, by czynić dobro. My też, podobnie jak on, jesteśmy Bożymi posłańcami, bo On nas wybrał i odkupił swoją krwią” – napisał bp Babi.

Ks. Jan Maria Opala odczytał także wezwanie Polskiej Rady Ekumenicznej o przeciwdziałaniu nienawiści, zawierające m. in. apel o modlitwę za tych, którzy „doznają bólu i go zadają”.

Wspólnie modlono się także za śp. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.

W Mszy św. na rozpoczęcie Tygodnia Ekumenicznego uczestniczył m.in. ks. protojerej Eliasz Tarasiewicz - proboszcz parafii prawosławnej w Płocku, ks. Szymon Czembor – proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku i Kutnie, duchowni mariawiccy, przedstawiciele Klubu Inteligencji Katolickiej, społeczność Wyższego Seminarium Duchownego, ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, diecezjalny referent ds. ekumenizmu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę