IX Bieg Papieski w Płocku na 43. rocznicę wyboru Papieża Polaka

IX Bieg Papieski z okazji 43. rocznicy wyboru Papieża Polaka odbył się 18 października 2021 r. w Płocku, z inicjatywy Parafialno-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Viktoria”przy parafii pw. św. Józefa. Uczestnicy pobiegli do miejsc, które w 1991 roku odwiedził św. Jan Paweł II.

Bieg Papieski

Uczestnikami biegu byli przede wszystkim młodzi ludzie m.in. z popularnej szkoły „Siedemdziesiątki”, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Parafialno-Uczniowskiego Klubu „Viktoria” w Płocku. Bieg poprowadził Leszek Brzeski, prezes P-UKS „Viktoria”.

Bieg Papieski poprzedziło spotkanie uczestników na Placu Celebry, gdzie 7 czerwca 1991 r. papież Jan Paweł II sprawował Eucharystię z udziałem płocczan i diecezjan. Od czerwca tego roku stoi tam nowy pomnik, upamiętniający pielgrzymkę, sfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego miasta Płocka. Powstał on dzięki zaangażowaniu Leszka Brzeskiego, radnego miasta Płocka i Witolda Wybulta, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.  

Na Placu Celebry ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej, przypomniał młodzieży okoliczności pielgrzymki papieskiej i jej najważniejsze wydarzenia. Właściwą mapę biegu sportowego wyznaczały miejsca, które w 1991 roku odwiedził Papież Polak: pomnik abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, męczennika II wojny światowej, Zakład K/arny w Płocku, Okno Papieskie w domu biskupim.

Bieg zakończył się przy pomniku św. Jana Pawła II koło katedry, gdzie złożono okolicznościowe /kwiaty. Była też „Barka” i modlitwa „Anioł Pański”, poprowadzona przez ks. Stefana Cegłowskiego. Akcja Katolicka Diecezji Płockiej była fundatorem słodkich bułek i wody. IX Bieg Papieski wpisał się w obchody 36. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Jan Paweł II pielgrzymował do Płocka w dniach 7-8 czerwca 1991 r., pod hasłem „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. W programie była Eucharystia na placu w sąsiedztwie stadionu Klubu „Wisła” (dziś Plac Celebry), modlitwa przy abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, spotkanie z osadzonymi w Zakładzie Karnym, nabożeństwo czerwcowe w bazylice katedralnej, podczas którego zakończono 42. synod diecezjalny. Papież przemówił też do zebranych z okien domu biskupiego przy Placu Narutowicza 10 w Płocku. To ostatnie wydarzenie zostało upamiętnione w czerwcu 2020 roku poprzez umieszczenie na tym domu mozaiki z wizerunkiem św. Jana Pawła II.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę