IX Przegląd etiud o Świętych i Błogosławionych Zwykli - Niezwykli

Szkoły ze Starych Proboszczewic i z Płocka zajęły pierwsze miejsca w IX Przeglądzie etiud teatralnych o Świętych i Błogosławionych Zwykli - Niezwykli, zorganizowanym przez Książnicę Płocką i wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku. Po przerwie ponownie odbył się on w formie tradycyjnej, z prezentacjami na scenie. 

Etiudy

Podczas IX przeglądu etiud teatralnych o Świętych i Błogosławionych Zwykli – Niezwykli zaprezentowało się w Mediatece eMka  6 zespołów, łącznie 42 uczestników: -  Młodzi aktorzy dostarczyli sporo wzruszeń, zaskoczeń, emocji. Zaprezentowali krótkie, 10-minutowe etiudy teatralne, poświęcone wybranym przez siebie postaciom świętych i błogosławionych. Był teatr nowoczesny, taniec, gra na instrumentach, śpiew, a przede wszystkim oryginalność, mądre przesłania, nietuzinkowe zaprezentowanie wybranej postaci – komentowali widzowie i organizatorzy przeglądu.

Tegoroczne etiudy opowiadały  m.in. o św. Faustynie Kowalskiej, św. Józefie Moscatim, św. Kindze, bł. Matce Róży Czackiej. O przyznaniu miejsc w przeglądzie zdecydowało jury w składzie: ks. Paweł Sobiecki - przewodniczący, pracownik, Joanna Banasiakdyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku, Małgorzata Bielak, kierownik Działu Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Książnicy Płockiej.

Pierwszą nagrodę w kategorii szkół podstawowych przyznano Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach pod kierunkiem Anety Gromanowskiej, za etiudę: „Niebo w oczach - Błogosławiona Matka  Róża Czacka”. Natomiast pierwszą nagrodę w kategorii szkół ponadpodstawowych przyznano Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. św. Stanisława Kostki w Płocku  pod kierunkiem Katarzyny Niewinowskiej za etiudę „Czego oczy nie widzą - rzecz o błogosławionej Elżbiecie Róży Czackiej”.

Na scenie zaprezentowały się także szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Zamoyskiego w Bieżuniu, Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym, Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku.

Przegląd odbył się w ramach 36. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Organizatorami byli:  Książnica Płocka i wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku. Honorowym patronatem objął go biskup płocki Piotr Libera.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę