Jubileusz 35-lecia parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

- Witraże mają moc przekazywania tajemnicy niewidzialnego Boga. Każda świątynia jest szczególnym miejscem, w którym możemy na ziemi dotknąć rzeczywistości nieba – powiedział ks. biskup Piotr Libera w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie (6 listopada 2022 r.). W jubileusz 35-lecia parafii poświęcił zespół witraży w kościele parafialnym.

764518 Fc1q Pl45s08 Foto3 83
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

- Każda świątynia jest tym szczególnym miejscem, w którym możemy na ziemi dotknąć rzeczywistości Nieba. Każdy ołtarz jest miejscem, na którym uobecnia się ofiara Chrystusa. Każdy konfesjonał jest sanktuarium Jego miłosierdzia. Każda chrzcielnica – jest źródłem narodzin do życia wiecznego. Mając tego świadomość, bardzo chcemy mieć mieszkanie Boga jak najbliżej nas – zaakcentował bp Piotr Libera.

Podziękował wszystkim, którzy organizowali parafię mławską, wznosili kościół parafialny, stworzyli „prawdziwą rodzinę wierzących”. Zaangażowanie w parafialne rady, wspólnoty, w sprawy gospodarcze i duszpasterskie „pięknie owocuje”. Kapłani się zmieniają, ale ludzie zostają, wiernie trwają w Kościele Jezusa Chrystusa, ludzie Bożym.

Biskup odniósł się również do zwieńczenia w parafii kolejnego dzieła, będącego owocem współpracy kapłanów i wiernych: nowych witraży do świątyni. Tak, jak przez wieki obrazy malowane w kościołach uczyły wiernych historii zbawienia i prawd wiary, tak i obecnie witraże stają się „swoistą katechezą, przesłaniem i ukazywaniem prawd wiary”.

- Witraże mają szczególną moc przekazywania tajemnicy Niewidzialnego Boga. Gra świateł i kolorów, przezroczystość szkła, delikatność promieni słońca, które wydobywają kolejne szczegóły, inne o różnych porach dnia i roku, niezwykłe piękno bijące z tych obrazów pociąga serce ku Bogu, ku medytacji, nastraja do modlitwy, skupienia, zanurzenia w świecie nas otaczającym, ale utkanym jakby z innej materii – podkreślił biskup senior.

Dodał, że w spotkaniu między światłem, barwami o różnym natężeniu, szkłem różnej faktury, „rodzi się coś naprawdę fascynującego”. W skończonym świecie można poniekąd dotknąć przez chwilę nieskończoności. Można rozpoznać delikatne oblicze Pana, oblicze „Tego, który był, który jest i który wciąż przychodzi”. Można doświadczyć Tego, który „przechadza się jak niegdyś po ogrodzie stworzenia, szuka kontaktu z człowiekiem, bądź ukrywa się w promieniach światła, słońca, w barwach natury”.

- Nie można patrzeć na witraże od zewnątrz świątyni, bo nic wtedy się nie zobaczy. Trzeba być wewnątrz i oglądać je przy pełnym świetle. Od zewnątrz nie można zrozumieć Kościoła, a od wewnątrz trzeba nań rzucić światło Ducha Świętego. Trzeba patrzeć na Jego oblubienicę oczyma Jezusa i kochać Jego sercem. Nie zapomnijcie tej lekcji, którą udzielają nam witraże – poprosił wiernych bp Libera.

Podczas jubileuszowej Mszy św. odbyło się nałożenie ryngrafu maryjnego ks. prał. dr. Kazimierzowi Ziółkowskiemu, proboszczowi parafii, który jest kapelanem chorągwi Rycerzy św. Jana Pawła II w Mławie.

Bp Piotr Libera przed Mszą św. dokonał poświęcenia 65 witraży, które w ostatnich 5 latach powstały w kościele parafialnym z inicjatywy proboszcza parafii ks. prał. dr. Kazimierza Ziółkowskiego. Witraże zostały wykonane w Pracowni Witraży państwa Godlewskich z Ciechanowca.

Na witrażach umieszczono m.in. symbole eucharystyczne, postać św. Jana Chrzciciela, św. Józefa, św. Piotra i Pawła, czterech Ewangelistów, św. Wojciecha i św. Kazimierza, symbole cnót kardynalnych, zastępy aniołów, tajemnice różańca. Witraże w kaplicy opowiadają o sakramentach. Witraże w wieży przedstawiają Trójcę Świętą, Matkę Bożą i postać Prymasa Polski bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie została erygowana 4 listopada 1987 roku przez biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego. Jej pierwszym proboszczem był ks. Stanisław Welenc. 8 października 2000 roku kościół parafialny pw. Ducha Świętego poświęcił biskup płocki Stanisław Wielgus. Kościół powstał według projektu architekta Henryka Sęczykowskiego z Warszawy (projekt był modyfikowany). Ołtarz główny do świątyni ofiarował artysta mławski Zdzisław Kruszyński. W parafii od 1992 roku pracują i mają swój dom zakonny Siostry Misjonarki Świętej Rodziny. W latach 1988-1991 powstał dom parafialny. Liczba mieszkańców parafii wynosi 9 tys. 251. Od 2008 roku proboszczem parafii jest ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę