Jubileusze 25-lecia kapłaństwa

- Jesteście kapłańskimi realistami. Osiągnęliście pełnię swoich możliwości – tymi słowami ks. biskup Piotr Libera zwrócił się do księży diecezji płockiej, którzy 8 czerwca br. obchodzili jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Świętowanie rozpoczęli od Eucharystii w kaplicy Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

Jubileusz-25-w-2021.jpg

- Dwadzieścia pięć lat kapłaństwa to takie swoiste: już i jeszcze nie. Już - bo przecież macie już za sobą długi czas służby Chrystusowi w Jego Kościele. Staliście się kapłańskimi realistami. 25 lat służby w kapłaństwie siłą rzeczy weryfikuje nasze, czasem zbyt idealistyczne, patrzenie na Kościół i pracę księdza. Wyrośliście ze swoich kleryckich wyobrażeń o kapłaństwie. Niektórzy powiedzą nawet, że kapłan z 25-letnim stażem, to kapłan odarty z ideałów – zwrócił się bp Piotr Libera do księży jubilatów.

Zaznaczył, że przed nimi wciąż wiele zadań i pracy. Właśnie teraz osiągnęli „maksimum, pełnię swoich możliwości”. Właśnie teraz otwiera się przed nimi „jeszcze nie”. Jeśli taka będzie wola Boża - przez długie lata jeszcze będą służyć Temu, który ich wybrał, uświęcił i posłał do świata.

- To nie jest łatwa służba. Zapewne nie jeden raz doświadczaliście „nienawiści” ze strony świata i jeszcze nie jeden raz jej doświadczycie. Jest ona wpisana w naszą kapłańską służbę. Umocnieniem dla nas są słowa naszego Mistrza, który prosił swego Niebieskiego Ojca, byśmy stanowili jedno i byli uświęceni w prawdzie – podkreślił biskup płocki.

Podsumowując, biskup podziękował za „już”, za dotychczasową pracę dla Chrystusa, Kościoła i ludzi. Poprosił o „jeszcze”, które rozpoczynają, wchodząc w kolejny rok kapłaństwa. Życzył księżom, by Chrystus dodawał im sił, aby „mogli unieść ciężar ten, jaki już niosą i ten, jaki jeszcze na nich czeka ”.

W imieniu jubilatów podziękował ks. Jacek Gołębiowski, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Płocku: - Pan nas wybrał, bo jesteśmy słabi, ale On przez tę naszą słabość może najwięcej w nas dokonać. My wciąż dojrzewamy do prawdy słów z seminaryjnej kaplicy o wybraniu nas pierwej przez Jezusa – stwierdził duchowny.

Księża – jubilaci wstąpili do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w roku 1990. Opiekunem kursu był ks. kan. dr Bogdan Czupryn. Święcenia kapłańskie przyjęli w katedrze w Płocku 8 czerwca 1996 roku z rąk bp. Zygmunta Kamińskiego.

Jubileusz świętowało 14 duchownych. Są przede wszystkim proboszczami parafii. Wśród nich kilku pełni funkcje diecezjalne: ks. kan. Adam Przeradzki jest wicedyrektorem Caritas Diecezji Płockiej, ks. kan. dr Tomasz Lewicki – dyrektorem Płockiego Instytutu Wydawniczego i wykładowcą Pisma św. w seminarium, a ks. Bogdan Zalewski przez 15 lat pracował na misjach w Wenezueli.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę