Jubileusze 25-lecia kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

- Nie możemy poddawać się przygnębieniu i smutkowi. Jesteśmy zrodzeni z Ewangelii. Jesteśmy ludem nadziei – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej, który wspólnie z księżmi ze swojego rocznika 14 czerwca 2022 r. obchodził 25-lecie kapłaństwa. Mszy św. w Kaplicy Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku w przewodniczył ks. biskup Piotr Libera.

Srebrny Lubileusz 2022
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

- Dziękujemy Jezusowi - Dobremu Pasterzowi za łaskę wybrania. Zostaliśmy księżmi, mimo naszych ograniczeń i kruchości serc, pomimo naszych grzechów, popełnianych błędów i przegranych spraw. Patrzymy z wiarą na minione ćwierć wieku w świetle Bożego miłosierdzia, które jest większe niż nasza ludzka słabość, niewierności i lęki. I jesteśmy pewni, że On – Miłosierny Pan, pomimo to, prowadzi nas przez kapłańską codzienność, leczy rany i podnosi, by dalej iść do przodu – powiedział w homilii bp Milewski.   

Zaznaczył, że jubilaci pełnią kapłańską i biskupią posługę w obliczu trudnych wyzwań i różnych kryzysów, które bardzo mocno dotykają Kościół, także w Polsce. Coraz trudniej jest dostrzec prawdziwe oblicze Boga, trwa walka o człowieka, o jego duszę. Jak diagnozował Benedykt XVI, w centrum tych kryzysów jest kryzys wiary i zapominanie o Bogu. Z kolei papież Franciszek szukając lekarstwa na choroby nowej epoki i nowych czasów nieustannie prosi, by we wszystkich regionach ziemi być w „permanentnym stanie misji” (adhortacja „Evangelii gaudium” 25).

Biskup dodał, że niejako w konsekwencji tego, co się dzieje w świecie, w Kościele, w kapłańskich szeregach, „nie brakuje księży smutnych, zmęczonych, schorowanych na ciele i duszy, zagubionych i zrezygnowanych”. Są i tacy, którzy przechodzą przez „cienistą dolinę” nie czując obecności Pana (por. Ps 23). Niektórzy doświadczają egzystencjalnej pustki i pytają o skuteczność posługi. Mimo to należy „dodać duchowego tlenu stroskanym kapłańskim sercom”.

- Nie możemy poddawać się przygnębieniu i smutkowi. Jesteśmy zrodzeni z Ewangelii. Jesteśmy ludem nadziei. Zwątpienie, pretensjonalizm i zgorzknienie, to droga prowadząca donikąd. A my musimy iść dalej. Trzeba nam pamiętać, że próby życia kapłańskiego nas odnawiają, uczą patrzeć poza ciemność oraz odkrywać, że Bóg naprawdę zbawia i ma moc przemienić wszystko – zaakcentował bp Milewski.  

Podziękował także bp. Piotrowi Liberze za przewodniczenie Mszy św. jubileuszowej oraz za minione lata. Obecny biskup senior był dla księży jubilatów biskupem płockim przez 15 z 25 lat ich kapłaństwa. 

W imieniu jubilatów słowo wygłosił ks. Dariusz Skoczylas, proboszcz parafii św. Kazimierza w Lucieniu, a w seminarium - dziekan kursu: - Piękna i trudna jest droga kapłańskiego powołania, naznaczona wielką Bożą miłością. Bogu dziękujemy za ten wielki dar. Rocznica nazywana srebrnym jubileuszem jest sposobnością złożenia Bogu przede wszystkim naszego dziękczynienia: nie ma większej modlitwy jak Msza św., ofiara Chrystusa, nie ma lepszego sposobu, aby dziękować Bogu, jak sprawowanie Eucharystii, która oznacza dziękczynienie. Kapłaństwo to dar, który przerasta człowieka. Wybraństwo Boże wymyka się spod władzy ludzkich spekulacji - powiedział duchowny.   

Księża - jubilaci wstąpili do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w roku 1991. Święcenia kapłańskie przyjęli w katedrze w Płocku 14 czerwca 1997 roku z rąk bp. Zygmunta Kamińskiego. Znajdujący się w tym gronie kapłańskim ks. Mirosław Milewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej i wikariusz generalny, został 23 stycznia 2016 roku mianowany biskupem pomocniczym diecezji płockiej. 

Pozostali kapłani w większości są proboszczami parafii w diecezji płockiej. Ks. Andrzej Gajewski przez 12 lat posługiwał duszpastersko w Ukrainie. Z kolei ks. kan. Adam Pergół od 2000 roku pracuje na misjach w Zambii. Ks. kan. dr Roman Mosakowski był przez wiele lat ojcem duchownym w płockim seminarium, a ks. Jacek Kędzierski był dyrektorem Katolickiego Radia Ciechanów. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę