Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży pamięta w modlitwie o ks. biskupie Piotrze Liberze

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji płockiej modli się za przebywającego w eremie kamedulskim ks. biskupa Piotra Liberę: - Wyrażamy w ten sposób jedność z naszym biskupem - mówi Małgorzata Roman, przewodnicząca stowarzyszenia.

Bp_piotr_sakra.jpg

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji płockiej, a zwłaszcza sekcje kobiet i mężczyzn, w czasie pobytu biskupa płockiego Piotra Libery w eremie kamedulskim w Krakowie podjęło modlitwę w jego intencjach.

„Wszechmogący wieczny Boże, zmiłuj się nad biskupem Piotrem Liberą, prowadź go wedle łaskawości Twojej na drogę zbawienia wiecznego, aby za łaską Twoją pragnął tego co się Tobie podoba i całą mocą wypełniał. Amen” - odmawiają codziennie i dobrowolnie KSM-owicze.

- Włączamy się w ten sposób w duchowe w przeżywanie przez ks. biskupa Piotra Liberę jego dobrowolnego pobytu w klasztorze i wyrażamy jedność z nim. Poza tym uważamy, że modlitwy nigdy za dużo i że duchowieństwo w obecnych czasach, gdy ma miejsce wiele spektakularnych odejść z kapłaństwa, bardzo modlitwy potrzebuje – zaznacza prezes KSM.

Małgorzata Roman dodaje też, że KSM często podejmuje różne akcje modlitewne, na przykład w intencji księży asystentów stowarzyszenia lub księży, którzy tej modlitwy w szczególny sposób z różnych powodów potrzebują.

Modlitwę w intencjach bp. Piotra Libery podjął także Ruch Światło-Życie oraz Domowy Kościół diecezji płockiej („10-tka różańcowa z Biskupem” w każdą niedzielę lub codziennie), siostry benedyktynki z Sierpca (adoracja Najświętszego Sakramentu w każdą niedzielę), wspólnota Głos Wołającego na Pustyni z Ciechanowa oraz Akcja Katolicka diecezji płockiej, która pości i modli się za biskupów i księży całego Kościoła płockiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę