Komunikat Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia podjęło inicjatywę ogólnopolskiej peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej. Za zgodą Księdza Biskupa Piotra Libery od 11 lutego 2022 roku relikwie błogosławionej Hanny będą peregrynowały w szpitalach, hospicjach, zakładach opieki leczniczej i domach pomocy społecznej na terenie diecezji płockiej.

Spotkanie dotyczące peregrynacji odbędzie się 10 stycznia 2022 roku
o godz. 12:15 w Sali Biskupów w Kurii Diecezjalnej Płockiej. W spotkaniu weźmie udział Ksiądz Biskup Piotr Libera, a także Ksiądz Arkadiusz Zawistowski –  Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. Na spotkanie zaproszeni są Księża Kapelani  pełniący posługę w szpitalach, hospicjach, zakładach opieki leczniczej i domach pomocy społecznej.

Bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenie, które ułatwi utworzenie harmonogramu peregrynacji – najlepiej do końca grudnia – drogą mailową jakubk9118@o2.pl W zgłoszeniu proszę o podanie miejscowości, pełnej nazwy placówki oraz imię i nazwisko Księdza Kapelana odpowiedzialnego za przyjęcie relikwii.  

ks. Jakub Kępczyński
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę