Komunikat Głównego Przewodnika PPDP

Pielgrzymka2019.jpg

Komunikat Głównego Przewodnika 40. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę

W najbliższych dniach do parafii dziekańskich w całej diecezji trafią Modlitewniki dla Pielgrzymów Duchowych. Proszę Księży Proboszczów o ich odebranie i rozprowadzenie w parafiach. Do Modlitewników będzie dołączona Tabela, w której trzeba zapisać Pielgrzymów Duchowych. Listę Pielgrzymów Duchowych można dostarczyć do Przewodników Grup albo przywieźć do Płocka. W dniach 4 i 5 sierpnia w siedzibie Szkół Katolickich będzie działało Biuro Zapisów Pielgrzymkowych. Listy można pozostawić także w Wydziale Duszpasterskim Kurii. Tradycyjnie Pielgrzymi Duchowi otrzymają kartkę z pozdrowieniami od pieszych pielgrzymów. Zachęcamy także do organizowania Apeli Jasnogórskich w parafiach w czasie trwania Pielgrzymki i z udziałem pielgrzymów duchowych.

ks. Jacek Prusiński
Główny Przewodnik 40. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę