KOMUNIKAT KANCELARII KURII (z dnia 7 listopada 2022 r.)

Przekazuję do łaskawej wiadomości Czcigodnych Księży istotne, bieżące informacje:

1. Na najbliższą niedzielę 13 listopada 2022 roku (33 Niedziela Zwykła) będzie przekazany do odczytania wiernym list pasterski Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego.

2. Dnia 23 listopada 2022 r. Biskup Płocki Szymon Stułkowski spotka się z księżmi wikariuszami, którzy w bieżącym roku mieli zmianę placówki duszpasterskiej. Indywidualne rozmowy z księżmi wikariuszami ks. biskup Szymon będzie prowadził od godz. 10.00 w rektoracie Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku według grafiku przekazanego w najbliższym e-Biuletynie (nr 51/2022).

3. Dnia 30 listopada 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się w Płocku Konferencja Dziekańska z udziałem księży dziekanów i wicedziekanów. Rozpocznie się ona tradycyjnie nabożeństwem w bazylice katedralnej w Płocku.

4. W grudniu 2022 roku Biskup Płocki Szymon Stułkowski spotka się z wszystkimi kapłanami Diecezji Płockiej w wyznaczonych rejonach naszej diecezji.

Płock, dnia 7 listopada 2022 r.


Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii Płockiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę