Komunikat prasowy (30 września 2021 r.)

Informujemy, że w dniach 30 kwietnia 2021 r. oraz 21 września 2021 r., po trwających 12 lat procesach, Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyroki kończące postępowanie w obu sprawach, spowodowanych pozwami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Sąd zasądził od Caritas Diecezji Płockiej na rzecz PFRON kwoty - odpowiednio - 9.059.899,37 zł oraz 2.298.116,85 zł. Zasądzona kwota główna jest równa wysokości przekazanego przez Fundusz dofinansowania i należy ją powiększyć o odsetki, liczone od marca 2013 r.

Wyroki zapadły na tle realizowanych przez Caritas Diecezji Płockiej w latach  2006-2007 projektów (dofinansowanych ze środków PFRON), których prawidłowość wykonywania została przez PFRON zakwestionowana. Umowy o dofinansowanie były podpisane i realizowane przez poprzednie kierownictwo Caritas Diecezji Płockiej, przed objęciem diecezji płockiej przez biskupa Piotra Liberę.

Zaznaczamy, że Sąd Apelacyjny nie uwzględnił sporządzonej na polecenie sądu I instancji opinii biegłego, który stwierdził, że z całej przyznanej przez PFRON sumy, wyłącznie kwota 1.986.250,03 zł wydana została przez Caritas niezgodnie z celem umów.

Caritas Diecezji Płockiej zwróciła się do Sądu Najwyższego o kasację niesprawiedliwego - zdaniem Caritas - wyroku z dnia 30 kwietnia br. Postanowieniem z dnia 7 września br. wstrzymane zostało wykonanie wyroku - do czasu rozpoznania złożonej skargi. 

W odniesieniu do rozstrzygnięć z dnia 21 września br. decyzja o ewentualnej skardze kasacyjnej podjęta zostanie po otrzymaniu od Sądu Apelacyjnego pisemnego uzasadnienia wyroku.

Płock, dnia 30 września 2021 r.

Dr Elżbieta Grzybowska
Rzecznik Kurii Diecezjalnej w Płocku

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę