KOMUNIKAT WIKARIUSZA GENERALNEGO O WSPARCIU KATOLICKIEGO RADIA DIECEZJI PŁOCKIEJ

Czcigodni Księża!

W trzecią niedzielę września, 18 września 2022 r., Kościół obchodzi Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Tegorocznym hasłem są słowa: „Słuchanie uchem serca”.

Katolickie Radio Diecezji Płockiej, nasza diecezjalna rozgłośnia, chce docierać do jak największej liczby słuchaczy, rozwijać się oraz rozszerzać swoje zasięgi, wykorzystując również Internet a także media społecznościowe. Celem jest docieranie z informacjami, a przede wszystkim ze Słowem Bożym, do jak największej grupy naszych diecezjan. Działalność mediów katolickich w dzisiejszych realiach nie jest łatwa, dlatego tak ważne jest wsparcie ze strony słuchaczy i ludzi dobrego serca. Pozwala to funkcjonować KRDP w sposób nie odbiegający od pozostałych rozgłośni radiowych.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją ks. biskupa Wiesława Śmigla, Administratora Apostolskiego Diecezji Płockiej, w niedzielę 18 września br., odbędzie się w naszej diecezji, podobnie jak w minionych latach, zbiórka ofiar do puszek. Zebrane środki przeznaczone będą na bieżącą działalność Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Zebrane ofiary należy wpłacić na konto Diecezji Płockiej: 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186 z dopiskiem: „KRDP”.

Serdecznie proszę Czcigodnych Księży o przekazanie tej informacji parafianom w ramach ogłoszeń parafialnych i dziękuję za wspieranie naszej rozgłośni diecezjalnej.

Płock, dnia 7 września 2022 r. 


† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę