Komunikaty liturgiczne i porządkowe w związku z ingresem Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego

W nawiązaniu do zaproszenia na uroczystość ingresową Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego, skierowanego przez niego do kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich Diecezji Płockiej w Liście Pasterskim, odczytywanym w kościołach Diecezji Płockiej w niedzielę 13 listopada 2022 r., pragniemy przekazać wstępne informacje liturgiczne i porządkowe:

1. Przypominamy, że Msza Święta z liturgicznym ingresem do bazyliki katedralnej Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego będzie miała miejsce w sobotę 26 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w płockiej Bazylice Katedralnej.

2. Prałaci i kanonicy gremialni trzech diecezjalnych Kapituł uczestniczą we Mszy Świętej w strojach chórowych. Prałaci i kanonicy gremialni Kapituły Katedralnej Płockiej zajmą miejsca w swoich stallach w prezbiterium katedry. Prałaci i kanonicy gremialni Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej i Kapituły Kolegiackiej św. Michała zajmą przygotowane miejsca, odpowiednio przed ołtarzem Ukrzyżowania i przed ołtarzem Matki Bożej Mazowieckiej.

3. Wszyscy pozostali kapłani zaproszeni są do koncelebrowania Mszy Świętej i zajmowania miejsc po prawej stronie nawy głównej i w prawej nawie bocznej katedry. Uprzejmie prosimy o przywiezienie własnej alby, cingulum i białej stuły. Księża z urzędów centralnych i księża dziekani ubierają się w białe ornaty, przygotowane w kapitularzu nad zakrystią i zajmują wskazane miejsca.

4. Msza Święta będzie celebrowana według formularza Mszy za Kościół diecezjalny z czytaniami liturgicznymi z soboty XXXIV tygodnia w ciągu roku, rok II.

5. Nie przewiduje się uczestnictwa pocztów sztandarowych. Należy być przygotowanym na ograniczoną liczbę miejsc siedzących w katedrze, ze względu na wielu zaproszonych gości.

6. Ze względów organizacyjnych dojazd ul. Mostową do katedry i Placu Narutowicza będzie możliwy tylko dla księży biskupów i gości z imiennymi zaproszeniami (w Płocku z powodu remontu zamknięta jest ul. T. Kościuszki). Dlatego uprzejmie prosimy, aby kapłani Diecezji Płockiej, osoby konsekrowane i wierni świeccy pozostawili swoje auta osobowe na terenie Wyższego Seminarium Duchownego i Szkół Katolickich w Płocku oraz na parkingu przy Teatrze Dramatycznym w Płocku (na rogu ul. Nowy Rynek i Al. Jachowicza). Auta osobowe wjeżdżające na parking przy Teatrze Dramatycznym muszą mieć umieszczoną za przednią szybą kartkę z napisem „Katedra”. Informujemy również, że auta osobowe w sobotę można zaparkować bezpłatnie na terenie całego miasta Płocka.

7. Autokary będzie można natomiast zaparkować na parkingu przy Al. Kilińskiego – w pobliżu Zespołu Szkół Technicznych „Siedemdziesiątka” oraz na parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku. Prosimy również o umieszczenie za szybą autokaru kartki z napisem „Katedra”.

8. Dla ogólnego porządku i organizacji uprzejmie prosimy o stosowanie się do zaleceń służb mundurowych.  

9. Po zakończonej uroczystości wszystkich kapłanów zapraszamy na posiłek do Sali Biskupów Opactwa Pobenedyktyńskiego (I piętro).

10. Pozostałe informacje, dotyczące spraw organizacyjnych uroczystości ingresowejzostaną przekazane w najbliższym czasie.

Płock, dnia 16 listopada 2022 r.

ks. Dariusz Malczyk​​​​
Ceremoniarz Biskupi

ks. Piotr Grzywaczewski 
Kanclerz Kurii

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę