Konferencja duszpasterstwa rodzin diecezji płockiej w Płońsku

W dniu 16 października 2021 r. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku odbyła się doroczna konferencja duszpasterstwa rodzin, skierowana przede wszystkim do doradców życia rodzinnego, w ramach stałej formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej. Na zakończenie konferencji doradcy biorący w niej udział otrzymali misje kanoniczne biskupa płockiego.

Doradcy

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia ks. dr. Wojciecha Kućki, dyrektora Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej i diecezjalnego duszpasterza życia rodzin, który omówił najważniejsze inicjatywy podejmowane w diecezji płockiej podczas trwającego Roku Rodziny. W dalszej części przypomniał niektóre zapisy „Instrukcji o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej”. Zachęcał, aby doradcy życia rodzinnego nie byli ukierunkowani w swojej pracy tylko narzeczonych w trakcie ich przygotowania do sakramentu małżeństwa, ale by byli również otwarci na posługiwanie wszystkim tym, którzy tego potrzebują, przede wszystkim takim małżeństwom i rodzinom, u których zagrożona jest jedność.

Kolejnym etapem konferencji był referat Witolda Wybulta, pracownika Wydziału ds. Rodzin, zatytułowany „Kościół miejscem realizacji powołania katolików świeckich? Rola i zadania laikatu w prawodawstwie kanonicznym”. Diecezjalny doradca rodzin przypomniał zebranym, że świeccy – zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II – są pełnoprawnymi członkami Kościoła, którzy posiadają specyficzne powołanie, a przez to mają udział w potrójnej misji Chrystusa w świecie. Prelegent podkreślił w swoim wystąpieniu, że apostolska działalność wiernych świeckich nie rozpoczęła się wraz z zakończeniem prac Soboru Watykańskiego II, ale była obecna dużo wcześniej.

 - W diecezji płockiej na uwagę zasługuje okres rządów diecezją bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego – męczennika obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie. To w tym okresie, a szczególnie w czasie międzywojennym, w prastarej diecezji mazowieckiej powstawało i rozwijało się wiele ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich. Dane statystyczne z tamtego czasu są imponujące: np. w 1926 r. było 5 tysięcy kół różańcowych, w 1928 r. Związek Młodzieży Polskiej działał w 166 parafiach diecezji płockiej, w 1931 r. w stowarzyszeniach eucharystycznych było 15048 członków – referował Witold Wybult.

W sesji przed obiadowej ponownie głos zabrał ks. dr Wojciech Kućko i przedstawił temat „Wartości moralne we współczesnym świecie i ich promocja w rzeczywistości społecznej”. Po omówieniu, czym są i jak rozumieć wartości, opisał piramidę wartości według Maxa Schelera. Przedstawił ponadto badania CBOS z 2017 r. „Zasady moralne a religia” i odniósł ich wyniki do trudności w porozumieniu się na poziomie dyskusji o wartościach we współczesnym społeczeństwie polskim, także w kontaktach z narzeczonymi.

Po obiedzie rozpoczęła się druga część spotkania o charakterze rekolekcyjnym w kościele parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, którą otworzyła wspólna modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Konferencję pt. „Święty Józef – ojciec przyjmujący w cieniu. Przesłanie Roku św. Józefa w towarzyszeniu małżeństwo i rodzinom” wygłosił ks. dr Waldemar Graczyk, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu oraz wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ks. Graczyk mówił: - My, ludzie XXI wieku, jesteśmy nastawieni na zrozumienie wszystkiego. Chcielibyśmy wszystko pojąć, obliczyć, rozłożyć na czynniki pierwsze, ustawić logicznie i prosto. Stąd często rodzi się nasza frustracja, bo prędzej czy później doświadczymy swoich ograniczeń. […] Możemy jednak, naśladując św. Józefa, pewne rzeczywistości zaakceptować. Nie oznacza to braku pracy nad sobą czy rezygnacji z nawrócenia, lecz właściwe ustawienie nas samych i rzeczywistości, w której się obracamy. Chcemy żyć pełnią życia, być szczęśliwi, ale to nie dokona się na drodze nieustannego buntu, lecz na drodze pokornej akceptacji.

Ks. dr W. Graczyk zwrócił się też do ojców: - Dzisiaj ojcowie mogą nauczyć się od św. Józefa obecności, bycia przy swoich dzieciach, bo kiedy brakuje ojca, kiedy jego obecność jest znikoma albo formalna, młodzi ludzie nie wiedzą, jak stawić czoła rzeczywistości, nie potrafią wziąć na siebie odpowiedzialności w obliczu codziennych trudności i wyborów. Życie bez ojca napełnia się nieprzyjaciółmi, a brak doświadczenia bycia synem jest podstawową przyczyną poczucia beznadziejności i rozprzestrzenianiu się przemocy.

Po konferencji o św. Józefie uczestnicy spotkania mieli okazję do adoracji Najświętszego Sakramentu oraz skorzystania z sakramentu pokuty. Punktem centralnym zjazdu doradców życia rodzinnego w Płońsku była Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Waldemar Graczyk. Kaznodzieja nawoływał do szacunku wobec kobiet: - Patrząc na św. Józefa – zachęcał – możemy się od niego uczyć właściwej postawy wobec kobiet. W postawie św. Józefa wobec Maryi widzimy wzór pięknej, szlachetnej miłości do kobiety. Miłości, która godzi się nawet na rezygnację z siebie, pozostanie w cieniu.

Ostatnim etapem spotkania było przekazanie misji kanonicznych do dalszej pracy doradców życia rodzinnego w diecezji płockiej. Warto wspomnieć, że w konferencji uczestniczyło też kilkoro kandydatów na doradców, którzy w najbliższym czasie podejmą odpowiednie przygotowanie do tego, aby w przyszłości posługiwać małżeństwom i rodzinom naszej diecezji.

Obecnie w diecezji płockiej posługę doradcy życia rodzinnego pełni 90 osób. We wrześniu minęło pięć lat od powstania w Kurii Diecezjalnej Wydziału ds. Rodzin, koordynującego kwestie małżeństwa i rodziny w diecezji płockiej.

 

Witold Wybult
Diecezjalny doradca życia rodzinnego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę