Konkurs „Bóg – Honor – Ojczyzna w dziejach kultury narodowej” w Płońsku

„Bóg – Honor - Ojczyzna w dziejach kultury narodowej” - to tytuł konkursu, jaki odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku, przy współpracy z parafią pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. W Roku Rodziny Amoris Laetitia tytuł konkursu brzmiał: „Rodzina - tu się zaczyna życie, a miłość nigdy nie się kończy”.

Flaga1.jpeg

To była już 21. edycja konkursu „Bóg – Honor – Ojczyzna w dziejach kultury narodowej”. Galę finałową poprzedziła Msza św. w kościele parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego, przewodniczył jej i kazanie wygłosił proboszcz ks. kan. Zbigniew Sajewski.  

Podkreślił, że Święta Rodzina zawsze była ze sobą razem, w radościach, ale i kłopotach. Życzył uczniom, aby w ich rodzinach działo się podobnie. Odwołał się też do nauczania papieża Franciszka o rodzinie, gdzie często pojawia się sugestia, że bardzo potrzebna jest jedność polskich rodzin. 

Po Mszy św. odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, przebiegającego pod hasłem „Rodzina - tu się zaczyna życie, a miłość nigdy nie się kończy”. Konkurs składał się z trzech kategorii: plastycznej, recytatorskiej i muzycznej. 

W konkursie plastycznym dedykowanym uczniom klas I-III szkół podstawowych, któremu przyświecało motto „Rodzina - tu się wszystko zaczyna” pierwszą nagrodę otrzymała Zuzanna Krzemińska (Szkoła Podstawowa Siedlin), drugą - Aleksandra Nerć (Szkoła Podstawowa nr 4 Płońsk), a trzecią - Alicja Serwach (Szkoła Podstawowa nr 3 Płońsk).

Konkurs recytatorski skierowany był uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczestnicy prezentowali utwór poetycki nawiązujący do hasła „Rodzina źródłem życia i miłości”. Pierwszą nagrodę otrzymała Julia Romanowska (Szkoła Podstawowa nr 4 Płońsk), drugą - Oliwia Piotrowska (Szkoła Podstawowa Sarbiewo), trzecią - Kacper Kaliszewski (Szkoła Podstawowa Sochocin).

Konkursowi muzycznemu, skierowanemu do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, przyświecało motto „Rodzina źródłem życia i miłości”. Decyzją jury pierwszą nagrodę otrzymała Blanka Przetacka (Szkoła Podstawowa nr 4 Płońsk), drugą - Dominik Kałdon (Szkoła Podstawowa nr 3 Płońsk), trzecią - Lena Łukasiak (Szkoła Podstawowa Sochocin), a wyróżnienie - Alicja Biernatowicz (Szkoła Podstawowa nr 2 Płońsk). Nagrodę specjalną dyrektora Miejskiego Centrum Kultury otrzymał Aleksander Drzyzga ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku.

Wszystkim laureatom dyplomy i nagrody wręczali między innymi Marzanna Szacherska,  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4  w Płońsku oraz ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku - parafia jest patronem honorowym konkursu. 

- Patronem płońskiej szkoły jest św. Jan Paweł II. Jego pomnik ze stojącym obok dzieckiem znajduje się przy kościele. Papież dłonią wskazuje na szkołę, żeby ważny był dla niej Bóg, Ojczyzna, honor i patriotyzm. Uczniowie mają zdobywać wiedzę, ale też poznawać uniwersalne wartości – dodał ksiądz kanonik.  

W czasie gali finałowej młodzież szkolna zaprezentowała też program artystyczny. Poza tym dr Witold J. Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, wygłosił wykład pt. „Młodzież i dzieci w obliczu wartości rodzinnych i społecznych w kończącym się Roku Rodziny Amoris laetitia”.

- Warto podejmować społeczne akcje skierowane do rodzin. Nie tylko jak najpiękniej tworzyć swoją rodzinę, ale również wspierać i pomagać tworzyć piękne rodziny innym. Warto się angażować, warto zaszczepić w sobie ducha społecznika. Zachęcam do angażowania się w różne akcje, do zapisywania się do różnych kół zainteresowań, harcerstwa, oazy, ministrantów. Kiedy będziecie starsi, może warto poszukać jakiegoś stowarzyszenia - wspólnoty osób, która myśli podobnie, gdzie można komuś „podarować” część swojej aktywności. Taka aktywność niezwykle rozwija – podkreślił gość z Płocka.

Witold J. Wybult zauważył też, że dobrym przykładem patriotyzmu i troski o rodziny był udział w konkursie. O rodzinie można bowiem mówić również w kontekście kraju, w którym człowiek się urodził. Taką „rodzinę” nazywa się Ojczyzną, a miłość do niej - patriotyzmem. 

Marzanna Szacherska, dyrektor płońskiej szkoły podsumowując konkurs zaznaczyła, że szkoła ma charakter świecki, ale patron – św. Jan Paweł II – zobowiązuje „do czegoś więcej”. Stąd współpraca z parafią podczas jego organizacji. Nauczyciele starają się też kształtować i promować patriotyzm, wiedząc, że jest on ważny w codzienności: - Honor, to wartość, która też nie może być obojętna – podkreśliła pani dyrektor. 

Konkurs przed laty zainicjował ówczesny dyrektor Roman Gębarowski. Biorą w nim udział uczniowie z Płońska i okolic. Obecnie w Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku uczy się 576 uczniów oraz 25 dzieci w „zerówce”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę