Konkurs etiud o Świętych i Błogosławionych

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej zapraszają na IX  Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – Niezwykli”.

REGULAMIN

Informacje ogólne:

 1. Organizatorem IX przeglądu etiud teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli - Niezwykli” jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.
 2. Konkurs ma na celu:

- popularyzację tekstów kultury prezentujących sylwetki Świętych i Błogosławionych,

- ukazanie, na czym polega prawdziwa świętość,

- zachętę do bycia wytrwałym w dążeniu do wytyczonego celu,

- propagowanie uniwersalnych wartości,

- zainspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć w twórczości scenicznej.

 

Warunki uczestnictwa

            Tegoroczny przegląd etiud teatralnych odbędzie się bez względu na sytuację epidemiczną, ponieważ nie chcemy przerywać corocznych, organizowanych od dziewięciu lat prezentacji etiud teatralnych w wykonaniu  młodzieży. Jeśli przepisy zezwolą, finał zostanie przeprowadzony na scenie w Mediatece eMka Książnicy Płockiej z udziałem publiczności.  Natomiast jeśli zostaną wprowadzone nowe przepisy ograniczające lub zabraniające organizacji imprez, wrócimy do zasad ubiegłego roku i przeprowadzimy przegląd po raz drugi w wersji online. O formule finału powiadomimy zainteresowanych do 8 października 2021 roku.

 1. Przedmiotem konkursu są 10-minutowe inscenizacje prezentujące epizody żywotów Błogosławionych i Świętych, ukazujące wyjątkowość prezentowanej postaci. Mamy nadzieję, że młodzież zainteresuje się postaciami nowych Błogosławionych: kardynałem Stefanem Wyszyńskim i Różą Czacką.

W przypadku formuły online, uczestnicy i uczestniczki konkursu nagrywają w formie pliku mp4. O ile Jury w porozumieniu z Organizatorami nie postanowi inaczej, przekroczenie tego czasu spowoduje dyskwalifikację uczestnika konkursu.

 • Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych Diecezji Płockiej.
 • Liczba osób występujących w etiudzie, do 10 osób, zależy od indywidualnych potrzeb poszczególnych inscenizacji.
 • Powołane przez organizatora jury będzie oceniać: dobór bohatera inscenizacji, występ aktorski, siłę i sugestywność przekazu, elementy wzbogacające przekaz słowny.
 • Zgłoszenia na przygotowanym formularzu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku nauczycieli, a także zgody rodziców lub pełnoletnich uczestników przeglądu na wykorzystanie wizerunku należy składać do 5 października 2021 r.

W przypadku formuły online dodatkowo po ustaleniu terminu uwzględniającego czas nagrania należy dostarczyć etiudy w formie pliku mp4 do Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, Płock, ul. Kościuszki 6, pokój 22 lub e-mail  metod@ksiaznicaplocka.pl

Finałowy przegląd odbędzie się 20 października 2021 roku w godz. 10.00 – 14.00 w Mediatece eMka Książnicy Płockiej, ul. Kościuszki 3b w Płocku (istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia sceny przez zainteresowanych).

Organizatorzy gwarantują nagrody.

 

Ważne terminy:

- formularz zgłoszeniowy należy przysłać do 5 października 2021 roku,

- formuła przeglądu zostanie ogłoszona do 8 października 2021 roku,

- finałowy przegląd na scenie Mediateki eMka odbędzie się 20 października 2021 roku o godz. 10.00.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Ocenianie i nagrody:

 1. Nadesłane prace oceni powołane przez organizatora jury według ustalonych kryteriów: dobór bohatera inscenizacji, występ aktorski, siła i sugestywność przekazu, elementy wzbogacające przekaz słowny.
 2. Jury przyzna trzy nagrody w dwóch kategoriach (prezentacje uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych). Jury może zadecydować o innym podziale nagród. Rozstrzygnięcie dokonane przez Jury Konkursu jest ostateczne i wiążące oraz nie podlega procedurze odwoławczej.
 3. Organizatorzy mogą odwołać lub unieważnić Konkurs bez podawania przyczyny, lecz nie później niż do 10 października 2021 roku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę