Ks. biskup Mirosław Milewski do Służby Więziennej: potrzebujecie duchowej wolności

Życzenia duchowej wolności przekazał ks. biskup Mirosław Milewski 16 grudnia br. pracownikom Zakładu Karnego w Płocku. Służba Więzienna i jej goście podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

S_u_ba_wi_zienna.jpg

Bp Mirosław Milewski podziękował pracownikom Służby Więziennej za to, że na co dzień noszą „krzyż pracy i odpowiedzialności, zagrożenia życia i presji zewnętrznej”. W swoim środowisku pracy mają kontakt z ludźmi żyjącymi na marginesie społeczeństwa, którzy posiadają swoją godność, ale definiują ich czyny, jakie popełnili.

Zaznaczył, że uczestnicy spotkania opłatkowego wypełniają misję społeczną, która przyczynia się do bezpieczeństwa. Dzięki nim ulice są w jakimś sensie wolne od przemocy. Przypomniał wizytę św. Jana Pawła II w Zakładzie Karnym w Płocku 7 czerwca 1991 roku, a także przyszłoroczną setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły.

Biskup odwołał się też do Pisma św. przypominając, że więźniami były jego najważniejsze postaci: Jezus Chrystus był więziony i skazany, a św. Jan Chrzciciel, św. Piotr i św. Paweł również doświadczyli uwięzienia.

- Jesteśmy ludźmi wolnymi w wymiarze zewnętrznym, ale każdy z nas w sensie duchowym staje się czasami zniewolony, uwięziony. Tak mówi się o ludziach, którzy grzeszą: grzesznik jest niewolnikiem grzechu, który popełnia. Życzę więc wam jak najwięcej wolności duchowej, wewnętrznej, pochodzącej od Jezusa Chrystusa – zwrócił się bp Milewski do uczestników spotkania.

W spotkaniu opłatkowym Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Płocku udział wzięli m.in. przedstawiciele służb mundurowych miasta Płocka, kapelan zakładu ks. Brunon Wicki SDB, przedstawiciele szkół mundurowych. Gospodarzem spotkania był ppłk Konrad Guzanek, dyrektor Zakładu Karnego wraz ze swymi zastępcami.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę