Ks. biskup Mirosław Milewski: nowy ład moralny trzeba oprzeć na wartościach chrześcijańskich

- W naszej Ojczyźnie nie będzie się działo dobrze, jeśli plany przemian gospodarczych, reform społecznych i kulturowych będą się odbywały tylko w celu polepszania bytu materialnego, z zapomnieniem o wartościach, które kształtują nasz los jako ludzi stworzonych przez Boga – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w bazylice katedralnej płockiej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która jest Patronką świątyni (15 sierpnia 2021 r.).

Polish Flag 1843854 1280 1024X682

W czasie Mszy św. za Ojczyznę dziękowano za bohaterskich obrońców Płocka przed bolszewikami w roku 1920 i 101. rocznicę przyznania miastu Krzyża Walecznych przez marszałka Józefa Piłsudskiego.

Bp Milewski odwołując się w homilii do tych wydarzeń stwierdził, że wojna polsko-bolszewicka była „wojną światów”: dwóch różnych wizji człowieka, Boga i cywilizacji. Naprzeciw siebie stanęły do konfrontacji dwa diametralnie odmienne sposoby patrzenia na Boga, człowieka i świat.

- Bolszewicy nieśli na zachód Europy swój nowy reżim moralny, społeczny, religijny i gospodarczy, jego istotą było zanegowanie chrześcijańskiego porządku i rozumienia człowieka. Bardzo jasno negowali nie tylko istnienie Boga, zakazywali praktykowania wiary i zwalczali wszelkie symbole religijne. Krzyż chcieli zastąpić sierpem i młotem, by człowiek przestał patrzeć poza horyzont rzeczywistości, a zajął się jedynie bożkiem pracy i budowaniem dobrobytu na grobach ludzi, którzy nosili w sobie pragnienie Boga i nieba – powiedział biskup.

Dodał, że nowe rozumienie człowieka, które nieśli bolszewicy, miało wyzwolić wszystkich z ucisku Kościoła i panów, by ofiarować ziemski raj, gdzie niepotrzebny jest już Dekalog, macierzyństwo i ojcostwo, szacunek dla każdego osoby, a liczą się jedynie praca ludu i wierność ideom komunistycznym.

Z takim „antychrześcijańskim potworem” zmierzyli się wówczas Polacy. W tym konflikcie chodziło m.in. o obalenie chrześcijańskiego systemu wartości, jawne powiedzenie „nie” Bogu i Jego Kościołowi. Bolszewicy wprawdzie przegrali, ale pojałtański system polityczny rzucił Polaków „w paszczę komunizmu”. Społeczny porządek socjalistyczny po II wojnie światowej godził w wolność człowieka, wolność sumienia i wyznania, wrogo odnosił się do wartości chrześcijańskich.

Zdaniem bp Milewskiego w tworzeniu nowej, demokratycznej Polski, trzeba powracać do świata wartości, za które w 1920 roku ginęli Polacy. Życie bez drogowskazów moralnych może łatwo przerodzić się w „ślepą ideologię”, jak to pokazał cały bolszewizm i socjalizm, oparte na „wydumanych i pustych sloganach komunizmu”.

- Nowy ład moralny naszej Ojczyzny, to zaproszenie do powrotu do źródeł naszej państwowości, które są ściśle powiązane z chrztem Mieszka. W naszej Ojczyźnie nie będzie się działo dobrze, jeśli plany przemian gospodarczych, reform społecznych i kulturowych będą się odbywały tylko w celu polepszania bytu materialnego, z zapomnieniem zaś o wartościach, które naprawdę kształtują nasz los jako ludzi, stworzonych przez Boga – podkreślił biskup.

Zdaniem bp. Milewskiego nowy ład moralny, to wezwanie do wzięcia na serio słów Dekalogu i jego Chrystusowej interpretacji w Kazaniu na górze. To uznanie, że sprawiedliwość jest taka sama dla wszystkich, a fałszywym miłosierdziem jest krycie przestępców. To jasne zaproszenie do naprawienia krzywd ofiar wyzysku, kradzieży, niesprawiedliwych reform lat dziewięćdziesiątych, zamykania zakładów pracy i grabienia majątku narodowego.

- Nowy ład moralny to także uznanie, że nikt, kto nadużywa władzy i urzędów, w państwie, w firmach, a przede wszystkim w Kościele, nie może liczyć na pozorne miłosierdzie i tuszowanie swoich niecnych zachowań, a zasługuje na sprawiedliwy osąd i sprawiedliwą karę. Bez takiego rozumienia nowego ładu społecznego wszystkie nasze wysiłki będą daremne i budowane na piasku ludzkich ambicji albo zmiennych przekonań – głosił kaznodzieja.

Płockie obchody 101. rocznicy obrony przez bolszewikami w 1920 roku i 100. rocznicy przyznania miastu Krzyża Walecznych przez marszałka Józefa Piłsudskiego potrwają do 18 sierpnia br. W programie, oprócz uczczenia miejsc związanych z tamtymi wydarzeniami przez mieszkańców miast i harcerzy z Hufca ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku, są także imprezy sportowe, historyczna gra miejska i plener artystyczny. Ich zwieńczenie nastąpi 18 sierpnia, w rocznicę bohaterskiej obrony miasta, na Cmentarzu Garnizonowym, gdzie pochowani są m.in. obrońcy miasta.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę