Ks. biskup Piotr Libera: mowa jest skuteczna wtedy, kiedy przemawiają czyny

- W czasie próby, w czasie epidemii i wojen, trzeba nam bardziej czynów niż słów. Miłość okazuje się czynami. Mowa jest skuteczna wtedy, kiedy przemawiają czyny - powiedział ks. biskup Piotr Libera w Ratowie w Sanktuarium Diecezjalnym pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie (12 czerwca br.). Przewodniczył Mszy św. odpustowej w miejscu, które słynie z łask udzielanych przez orędownictwo św. Antoniego.

Ratowo2022
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

- Ratowo, to znaczy miejsce, które ratuje.  To tutaj Bóg z mocą okazał się i ciągle okazuje tym, który opatruje rany serc złamanych, który głosi wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. To tu od wieków ludziom ubogim duchem głosi się dobrą nowinę i pociesza się zasmuconych. Wreszcie to tu szaty smutku mogą złożyć płaczący i przygnębieni na duchu, tu mogą odnaleźć nadzieję i siłę – powiedział w homilii bp Piotr Libera.  

Kaznodzieja stwierdził, że św. Antoni z Padwy był nie tylko cudotwórcą i skutecznym orędownikiem w trudnościach życiowych.  Był to przede wszystkim człowiek Słowa Bożego, głoszonego z mocą. To Słowo pokochał całym sercem, ono go prowadziło, było mu przewodnikiem w jego własnych duchowych wyborach. Antoni „był kaznodzieją zakonu i mistrzem słowa mówionego”. Wiedział dobrze, że „nie w głoszeniu samym jest ukryta prawdziwa Boża moc”. 

- Mowa jest skuteczna wtedy, kiedy przemawiają czyny. To od św. Antoniego pochodzi słynne napomnienie dla głoszących: życiem rujnujesz co na ambonie budujesz. Najpiękniej o Bogu opowiadają czyny ludzi Jemu oddanych. Pokora, cichość i posłuszeństwo - to najbardziej wymowne „języki”. I nic tu po „szumie liści”. Z szumu nie rodzą się owoce. Owoce rodzą się wtedy, kiedy się daje życie. I to jest lekcja św. Antoniego również dla nas, na dziś. 

Biskup zaznaczył tez, że obecnie może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, w czasie próby, w czasie epidemii i wojen, trzeba bardziej czynów niż słów. Miłość okazuje się czynami. Bóg tak się „sam opowiedział” - jako Ten, który czyni konkretne dobro potrzebującym konkretnej pomocy ludzkim sercom. 

- Kiedy się pali dom, potrzeba ludzi, którzy po prostu ugaszą płomień, kiedy serce krwawi, potrzeba ludzi, którzy będą umieli w ciszy być razem z poranioną duszą, i tym byciem razem, i prostym gestem bliskości, zrozumienia i czułości, przyniosą prawdziwe pocieszenie sercu. Tu się tego uczymy. Od Słowa Bożego i od św. Antoniego, w Ratowie, w miejscu, które ratuje, sami czujemy się uratowani, otuleni Bożą pomocą, i stajemy gotowi ratować innych - głosił bp Libera. Poprosił też wiernych, aby pamiętali o nim w swoich modlitwach. 

Sanktuarium Diecezjalne pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie jest jednym z obiektów zabytkowego zespołu klasztornego z XVIII wieku. Ten niewielki kościół, to rokokowa perła, jedyne na Mazowszu świadectwo teologii franciszkańskiej, utrwalonej w finezyjnych wizjach artystów okresu rokoka - jednego z najciekawszych, a zarazem najkrócej trwających okresów w historii sztuki. Zespół sakralny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrz i otoczeniem wpisany jest do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Rektorem sanktuarium jest ks. kan. Bogdan Pawłowski. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę