Ks. Wiesław Kosek – prepozytem Kapituły kolegiackiej Pułtuskiej

Ks. prał. Wiesław Kosek, proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, został nowym prepozytem Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, która istnieje od XV wieku. Jej losy są nierozerwalnie związane z zabytkową kolegiatą, w której znajduje się wyjątkowa, renesansowa polichromia. Kolegiata pułtuska jest drugą w hierarchii, po katedrze płockiej, świątynią w diecezji płockiej.

Bazylika-pultusk.jpg

Ks. Wiesław Kosek od 1993 r. jest proboszczem parafii św. Mateusza w Pułtusku, jest też dziekanem dekanatu pułtuskiego. Pochodzi z parafii Chamsk, święcenia kapłańskie przyjął w 1978 r. W Kapitule Kolegiackiej Pułtuskiej zasiada od 1996 r. W czasie swojej pracy duszpasterskiej w Pułtusku podjął dzieło gruntownego remontu XV-wiecznej bazyliki, która w 2018 r. została wpisana na prestiżową listę Pomników Historii, w ramach inicjatywy „Sto pomników na Stulecie Niepodległości”.

- Dla naszej kolegiaty to wielki prestiż, to podniesienie jej do najwyższej rangi historycznej w Polsce. Świątynia, której poświęciłem wiele lat swojego kapłańskiego życia, znalazła uznanie w oczach historyków sztuki i osób odpowiadających za konserwację zabytków. Jej obecny wygląd zawdzięczamy minionym pokoleniom, które pracowały nad tym, by był to obiekt piękny i wspaniały – komentował wówczas ks. Wiesław Kosek.

W czasie prowadzonych prac w bazylice dokonano bezprecedensowego odkrycia - ukrytego pod tynkiem, oryginalnego renesansowego sklepienia świątyni wraz z polichromią. Dzięki działaniom ks. Wiesława Koska konserwator Andrzej Wróbel na podstawie badań wykazał, że w różnych miejscach wydzielonej części sklepienia istnieje renesansowa polichromia, zajmująca powierzchnię ponad 2 tys. m kw. Przyjmuje się, że Wojciech, malarz z Warszawy, wykonał dekorację malarską na całym sklepieniu.

Ksiądz prepozyt Wiesław Kosek, któremu obecnie przysługuje tytuł infułata, zastąpił w Kapitule Kolegiackiej Pułtuskiej zmarłego w lutym tego roku ks. inf. Ludomira Kokosińskiego z Ciechanowa.


Kapitułę Kolegiacką w Pułtusku jako grupę doradców biskupa erygował 5 lutego 1449 r. bp Paweł Giżycki. Istnienie kapituły nierozerwalnie związane jest z bazyliką. Wybór Pułtuska jako siedziby rezydencjalnej przez biskupów, obligował ich do sprawowania liturgii w odpowiednim miejscu. Najpierw, pod koniec XI wieku w Pułtusku została erygowana parafia pw. św. Mateusza. Budowa świątyni kolegiackiej prawdopodobnie rozpoczęła się w 1443 r. i trwała do 1448. Obecna kolegiata została erygowana w 1449 r.

Kolegiata pułtuska jest drugą w hierarchii, po katedrze płockiej, świątynią w diecezji płockiej. Od początków istnienia jej ranga była zawsze wysoka. Wynikało to z faktu, że stała się miejscem ostatniego spoczynku nie tylko dla szlachty, miejscowego duchowieństwa czy najbogatszych mieszczan, ale także dla niektórych rządzących diecezją, do grupy których zaliczali się m. in. bp Paweł Giżycki, książę mazowiecki Kazimierz, bp Rafał Leszczyński, bp Andrzej Noskowski, bp Ludwik Bartłomiej Załuski, bp Józef Eustachy Szembek i bp Hieronim Antoni Szeptycki.

W 1975 r. kolegiata uzyskała tytuł bazyliki mniejszej. Uroczystość ogłoszenia przywileju nadanego przez papieża Pawła VI odbyła się 21 września 1975 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę