Książka na rocznicę śmierci ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego

W tych dniach ukazała się książka pt. „Ksiądz Profesor dr hab. Ireneusz Mroczkowski 1949-2020” autorstwa ks. kan. prof. dr. hab. Michała M. Grzybowskiego. To garść wspomnień o zmarłym rok temu wybitnym księdzu, teologu i człowieku nauki.

Ks. Mroczkowski

Zawarty w publikacji ks. prof. Michała M. Grzybowskiego życiorys ks. Ireneusza Mroczkowskiego (24 grudnia 1949 r. - 17 sierpnia 2020 r.) trudno przedstawić w skrócie: od dzieciństwa w domu rodzinnym w Gardziałkach w parafii Rzewnie koło Makowa Mazowieckiego, poprzez studia w płockim Seminarium, pracę w wikariatach, studia w Polsce i Rzymie, po pracę naukową na KUL, UKSW w Warszawie, pełnienie funkcji rektora WSD w Płocku czy sprawowanie wielu różnych funkcji kościelnych, naukowych, społecznych. 

Czytelnicy dowiedzą się z książki także o wielu odznaczeniach, którymi uhonorowano ks. Mroczkowskiego. Wśród nich był m.in. Wielkim Order św. Zygmunta (2007), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009), tytuł Belfra Roku dla najlepszego wykładowcy na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW (2017) czy tytuł „Super Płocczanina” za całokształt działalności (2017).    

W książce znajdują się rozdziały poświęcone domowi rodzinnemu i młodości ks. Mroczkowskiego, a także chorobie, śmierci i uroczystościom pogrzebowym w Płocku. W „Post scriptum” Autor książki napisał: „Na opracowanie postaci św. ks. profesora Ireneusza Mroczkowskiego złożyło się wiele czynników – Jego niezwykła osobowość, funkcje i obowiązki, jakie wykonywał, empatia, która go cechowała, wreszcie umiłowanie Kościoła i gorliwość, z jaką spełniał swój charyzmat kapłański (…), był postacią nieprzeciętną, zauważali to jego przełożeni, konfratrzy w kapłaństwie i osoby, z którymi miał kontakt”.

W gronie wspominających ks. Mroczkowskiego jest m.in. ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, który dobrze go poznał przez pół wieku wzajemnych kontaktów. Przyznał on, że pytany, skąd w ks. Ireneuszu było tak wiele pasji i intuicji, wyraził przekonanie, że nie była to tylko sprawa charyzmatu, zdolności czy talentów.

„U niego wszystko brało się z pasji życia prawdziwym kapłaństwem. Dobrze znał nasze, swoje księżowskie słabości, grzechy, porażki. Ale nie znosił, gdy nie było w nas wyobraźni, walki i właśnie pasji, gdy zgadzaliśmy się na płaskość, przeciętność, bylejakość, obrastanie w tłuszcz” – napisał teolog płocki.

Osoby znające śp. ks. Ireneusza przytaczają także jego ulubione wiersze, jak choćby ten zacytowany podczas pogrzebu w katedrze 20 sierpnia 2020 roku przez ks. prał. dr. Marka Jarosza, rektora Seminarium:

jesteś

Na moście nad Sekwaną szklaną

TY z BOGIEM – nikt poza tym sami

Nad blaskiem lamp i planet,

ponad szaleńczym zgiełkiem świata.

(J. Jewtuszenko) 

Ostatni rozdział książki zawiera wspomnienia pana Sławomira Mroczkowskiego - brata śp. ks. Ireneusza Mroczkowskiego oraz fragmenty pamiętnika Księdza Profesora. To szczere, autobiograficzne, sentymentalne opisy pewnych sytuacji, które dobrze oddają jego przywiązanie do rodzinnych Gardziałek - czyli „Soplicowa”, bo przecież „nic tak nie pozostaje w pamięci, jak smaki i zapachy z dzieciństwa”.   

Na końcu książki umieszczono skany niektórych dyplomów i zdjęcia ks. Ireneusza Mroczkowskiego m.in. z Pierwszej Komunii św., Szkoły Podstawowej w Rzewniu, jednostki wojskowej w Bartoszycach, czy ostatnie, ze spotkań naukowych w różnych gremiach w Płocku. Ich wspólnym mianownikiem jest uśmiech. Takim pamiętają śp. Księdza Profesora jego konfratrzy, współpracownicy, przyjaciele, znajomi i studenci.      

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę